Neodpustitelný hřích

Existuje neodpustitelný hřích? Co je neodpustitelný hřích?

Pokud činíme pravé pokání, Bůh nám naše hříchy odpouští. Pokud člověk činí pokání, Bůh mu odpustí pýchu, lež, mnohomluvnost, závist, hněv, chamtivost, obžerství, vraždu, smilstvo… K pokání člověka vede Duch Svatý. Pokání je znamením přítomnosti Ducha Svatého v lidském těle. Pokání samozřejmě může každý na základě svobodné vůle odmítnout (což se také ve velkém rozsahu děje).

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Bible 21, Marek 1,15

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“
Bible 21, Skutky 26,20

Existuje však jeden jediný hřích, který Bůh člověku neodpustí! O jaký hřích jde? Je to hřích nevěřit v Ježíše Krista. Člověk, který během svého pozemského života odmítne přijmout Krista za svého Pána a Spasitele, má neodpustitelný hřích a skončí v Gehenně (ohnivém jezeře). Jinak řečeno, neodpustitelný hřích je zatvrzelé odmítání pokání a víry v Pána Ježíše Krista v čase. Kdo odmítá Krista, je antikrist.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

„A onť jest obět slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za hříchy všeho světa.“
Kralická, 1. Jan 2,2

„Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že nevěří ve mne;“
Bible 21, Jan 16,8-9

„Kdo není se mnou, je proti mně“
Bible 21, Matouš 12,30

„Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,3-6

„Bůh mě vykoupil, abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!‘ Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít.“
Bible 21, Job 33, 28-30

Za neodpustitelným hříchem se skrývá „rouhání proti Duchu Svatému“ a „znamení šelmy“. Duch Svatý lidi v danou chvíli uvádí do Pravdy (ukazuje na Krista), kdo tuto Pravdu odmítá, rouhá se proti Duchu Svatému. Božím znamením je myslet a konat podle Božího Slova. Přijmout znamení šelmy znamená, přemýšlet a konat skutky podle světa, těla a ďábla. Důsledek přijetí znamení šelmy je odmítání pravého Krista. Pravého Krista neodmítají pouze nevěřící, ale také všichni ti, kteří mají víru ve falešného krista. Pozor tedy na všechny falešné křesťanské směry (římský katolicismus, adventismus, Hnutí Víry atd.). Hřích „rouhání proti Duchu Svatému“ a „znamení šelmy“, to platilo a platí pro každou generaci křesťanů (po celou dobu posledního času, což je od Krista). Toto samozřejmě také platilo pro všechny první křesťany včetně apoštola Pavla.

„Já už totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Bible 21, 2. Timoteus 4,6-8

„Pravímť pak vám: Každý kdož by koli vyznal mne před lidmi, i Syn člověka vyzná jej před anděly Božími. Kdož by mne pak zapřel před lidmi, zapřínť bude před anděly Božími. A každý kdož dí slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale tomu, kdož by se Duchu svatému rouhal, nebudeť odpuštěno.
Kralická, Lukáš 12,8-10

„Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“
Bible 21, Zjevení 14,9,12