Je synem Božím myšlen démon?

Je syn Boží démon?
Mnoho křesťanů (možná většina) se domnívá, že synem Božím z Genesis šesté kapitoly, je myšlena hmotná démonická bytost, která plodila s pozemskými ženami Nefilim (obrovité lidi).

„V oněch dnech byli na zemi obři – a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži.“
ČSP, Genesis 6,4

Já si nemyslím, že synem Božím je myšlena hmotná démonická bytost včetně sexuality a schopnosti reprodukce. Ježíš řekl: „duch přece nemá maso a kosti“ (Lukáš 24,39). Démon (nečistý duch) vždycky byl a dodnes je duch (bez hmotného těla). Další věc je, že o Nefilim čteme také po globální potopě (Numeri 13,31-33). Pokud se Bůh rozhodl vyhladit Nefilim globální potopou a démonům zakázal pářit se s lidmi, pak lze z toho vyvodit, že Bůh odvedl špatnou práci. Něco takového o Bohu nelze říct, neboť On je dokonalý po všech stránkách!

Syn Boží je dodnes člověk (z masa a kostí), který má víru v Boha. Ve staré smlouvě to byl člověk, který měl víru v Hospodina. V Nové smlouvě je řeč o člověku, který má víru v Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého.

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Bible 21, Římanům 8,12-14

Křesťané jsou Boží děti, potomstvo Boží, rod Boží – synové a dcery Boží.

„Jsmeli tedy rodem Božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu.“
ČSP, Skutky 17,29

„Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.“
Bible 21, Jan 1,12-13

„Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme.“
Bible 21, 1. Jan. 3,1–2

Co se týče synů Božích z Genesis šesté kapitoly, domnívám se, že šlo o zbožné potomky Seta (lidi z masa a kostí), kteří plodili potomky (Nefilim) ve spojení s hříšnými potomky Kaina. Nefilim jsou tedy potomci nevhodných manželských svazků plus mimořádně silní a udatní bojovníci.

„synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za ženy všechny, které si přáli.“
ČSP, Genesis 6,2

Je to v podstatě to, co platí dnes (v Nové smlouvě):

„Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou?“
Bible 21, 2. Korintským 6,14