Padání pod Boží mocí

Je padání pod Boží mocí biblické? Je padání pod Boží mocí totéž, co srážení lidí na znak?

Padání pod Boží mocí
Padání pod Boží mocí je biblické a vždy se děje na základě Boží svrchovanosti, ne na základě přání, popudu, rituálu nebo příkazu nějakého člověka.

„Jako duha na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola.
Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřil, padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas.“
Bible 21, Ezechiel 1,28

„Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.Jeho poslouchejte.“
Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli.“
Bible 21, Matouš 175-,6

Srážení lidí na znak
V některých dnešních církví vidíme srážení lidí na znak, které je prezentováno jako padání pod Boží mocí. Toto srážení lidí se děje na základě lidské vůle, ne na základě Boží svrchovanosti. Sražení lidé se pomocí magie dostávají do stavu transu a do změněného stavu vědomí (do náboženské extáze). Lze spatřit lidi, kteří gestem ruky (čarování rukou) sráží k zemi jednotlivce nebo celé zástupy lidí. V některých případech jde o surové a bezohledné srážení lidí. Někteří křesťané jdou tak daleko, že se v této souvislosti snaží přikazovat Duchu Svatému tím, že používají příkaz „oheň“ nebo jiné příkazy. Je neuvěřitelné, že křesťana vůbec může napadnout, aby přikazoval Bohu. Ještě neuvěřitelnější je, že tyto rituály jsou nenapomínané a vyhledávané. Na tom je vidět, jak velký vliv má ďábel v některých církvích, jak silně ovládá některé křesťany.

„Tu Satan vstoupil do Judy, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.“
ČSP, Lukáš 22,3

Pokud rozsuzujeme srážení lidí na znak na základě Božího slova, tak zjišťujeme, že jde o mimobiblické a závadné rituály! Jde o otevřenou spolupráci s démonickými duchy. V podstatě jde o čarodějnické rituály, které lze nazvat magií démonů. S těmito rituály by žádný křesťan nemít nic společného, neboť je to přímá cesta k falešnému bohu a cesta k posednutí démonem!

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 4,1

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,9-11

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible 21, Římanům 16,17-18