Pohanský rituál s papežem Františkem ve Vatikánu

Papež František v říjnu 2019 pozval do centra Římsko-katolické církve (do Vatikánu) pohanské čaroděje uctívající ďábla a jeho démony! Během návštěvy byl vykonán pohanský rituál při sázení stromu ve vatikánské zahradě. Bylo zjevné, že šlo o vzývání démonských sil (ďábla a jeho démonů). Papež František nejprve přihlížel rituálu, kdy se domorodci klaněli magickým předmětům (mj. pohanské bohyni plodnosti z Amazonie – soška nahé ženy). Poté domorodkyně rituálně navlékla papežovi prsteny na ruku, následně papež požehnal pohanské bohyni, kterou od domorodců přijal. Aby toho nebylo dost, tak od jednoho z domorodců přijal na krk magický náhrdelník s amulety.

V těchto obřadech je viditelné kouzelnictví a magie – ďábel. Tyto obřady vyvolávají magické mocnosti (démony). Tyto obřady jsou pro člověka mimořádně duchovně nebezpečné!

Pohanský rituál s papežem Františkem ve Vatikánu při sázení stromu
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Důsledky rituálu
1. Papež František tímto činem nabádá věřící, aby podporovali okultismus, modlářské rituály uctívající ďábla a démony!
2. Papež František se dobrovolně zapojil do modlářského rituálu, čímž se dobrovolně zasvětil ďáblu a jeho démonům.
3. Vzhledem k vykonanému okultnímu rituálu, prostor Vatikánu byl zasvěcen teritoriálním démonům. Osobně se domnívám, že toto proběhlo už dávné minulosti (viz. ďáblova symbolika, která je všude ve Vatikánu).
4. Papež František potvrdil, že římský katolicismus není cesta k biblickému Bohu, ale k ďáblu a jeho démonům.

Nemějte účast na cizích hříších
Tady nejde pouze o papeže Františka, on je „pouze“ loutka ďábla. Celý systém římské církve je démonický (je ovládán a řízen démony). Stačí se podívat do katechismu, do kostelů plných otřesné modloslužby, na vykonávané démonské rituály, na Svatopetrské náměstí nebo do baziliky sv. Petra. Na Svatopetrském náměstí vidíme mnoho pohanských symbolů uctívající démony (démon se chce nechat označit). Vrcholem všeho je obrovský sluneční kruh s obeliskem, který je prakticky přes celé Svatopetrské náměstí. Na tom je vidět, komu je tento prostor zasvěcený.

Nemějte účast na hříších římské církve, modlete se k biblickému Bohu za změnu (ne k andělům ani duchům zemřelých – např. k Marii). Myslete na to, že náš boj není proti lidem, ale proti démonickým mocnostem. Proto není na místě pohrdání, soupeření ani nenávist k žádnému člověku. Amen.

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,12

Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření.“
Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe:
Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi
a Bůh si připomenul její zločiny.“
Bible 21, Zjevení 18,2-5

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11

„neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu.“
Bible 21, 1.Timoteus 5,22