Synové Boží, obři, Nefilim

Kdo, co jsou Nefilim? Jsou Nefilim potomci lidí a démonů? Jaká je pravda o bytostech Nefilim?

Kdo byli „synové Boží“?
Bible hovoří o „synech Božích“, „obrech“ (hebrejsky: „Nefilim“), „dávných hrdinech“, „věhlasných mužích“.

Verše o „synech Božích“ a „obrech“ před globální potopou:

„Když se lidé začali na zemi množit a rodily se jim dcery, synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za ženy všechny, které si přáli. A Hospodin řekl: Můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Jeho dnů bude sto dvacet let. V oněch dnech byli na zemi obři — a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži.
I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé, a Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl: Vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. Ale Noe nalezl milost v Hospodinových očích.“
ČSP, Genesis 6, 1-8

O „obrech“ čteme také po globální potopě:

„Viděli jsme tam obry – synové Anákovi totiž pocházejí z obrů“
ČSP, Numeri 13,33

O výskytu „obrů“ čteme před globální potopou i po ní. Existují snad „obři“ dodnes?

Kdo byl „syn Boží“ z Genesis? Někteří věří, že šlo o padlého anděla (démona) v hmotném těle (které si démon sám stvořil), které mělo funkční pohlavní orgány, kterými s lidskými ženami plodil „obry“. Toto démonské tělo mělo démonské DNA, kterou bylo možno kombinovat s lidskou DNA. Osobně toto považuji za nesprávný výklad Písma, který souvisí až s fantasmagorickou úvahou.

Pokud byl „syn Boží“ démon, tak můžeme říct, že i sám satan mohl mít nevěsty a potomky. Takovou příležitost by si satan jistě nenechal ujít! Ač je satan v hierarchii démonů ten nejvyšší, pořád je to jenom démon.

Písmo nám sděluje, že „syn Boží“ je věřící člověk:

„A odpovídaje, řekl jim Ježíš: Synové tohoto světa žení se a vdávají. Ale ti, kteříž hodni jmíni budou dosáhnouti onoho věku a vzkříšení z mrtvých, ani se ženiti budou ani vdávati. Nebo ani umírati více nebudou moci, andělům zajisté rovni budou. A jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Kralická, Lukáš 20,34-36

„Ježíš jim odpověděl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Bible 21, Lukáš 20,34-36

Kdo byl „obr“, „dávný hrdina“, „věhlasný muž“? Silný, udatný bojovník – potomek člověka (muže a ženy).

„Bude tam i Mešek, Tubal a celá jeho horda – jejich hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých. Neleží ale mezi dávnými hrdiny, kteří sestoupili do podsvětí ve válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem, jenž přikrýval jejich kosti tenkrát, když se země živých děsila před těmi hrdiny.“
Bible 21, Ezechiel 32,26-27

„Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jim,“
Bible 21, Jozue 1,14

„Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím,“
Bible 21, 1. Letopisů 12,9

Shrnutí
Osobně se domnívám, že Genesis šestá kapitola hovoří o nevhodných manželských svazcích – zbožných potomcích Seta („synové Boží“), kteří plodili potomky („Nefilim“ – silné, udatné bojovníky) ve spojení s hříšnými potomky Kaina.

„Kain svému bratru řekl: „Pojďme na pole!“ A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho.“
Bible 21, Genesis 4,8

„Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: „Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain.“ Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména.“
Bible 21, Genesis 4,25-26

Pravdu hledejte v Božím slovu, ne v nějakém dokumentu na Youtube, ve kterém jsou polopravdy a spekulace. O Nefilim se zmiňuje Henochova kniha, kterou rozhodně nenapsal Henoch, o kterém se zmiňuje Bible. Henochova kniha není křesťanský apokryf, je to démonská slátanina plná bludů. Na Henochovu knihu navazují některé esoterické a okultní spisy.