Henochova kniha

O Henochově knize se říká, že byla napsána Henochem (Enochem) v předpotopních dobách, o kterém je zmínka v Božím slovu. Tuto knihu měl před zničením zachránit sám Noe.

„Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal.“
Bible 21, Genesis 5,23-24

„Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: „zmizel, neboť ho Bůh vzal.“ Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence.“
Bible 21, Židům 11,5

Pravda o Henochově knize
Henochova kniha není žádná křesťanská kniha ani apokryf. Henochovu knihu rozhodně nenapsal Henoch (ani o něm nepojednává), o kterém se zmiňuje Bible. Jde o satanův podvod. Henochova kniha je předloha pro mnohé okultisty (spolupracovníky s démony), kteří z ní dodnes čerpají. Pravda je taková, že na tuto knihu navazují mnohé esoterické a okultní spisy. Odkazuje na ní i kabalistická kniha Zóhar, což je kabalistický spis obsahující mystický komentář k Tóře. Kabala je okultismus, židovské čarodějnictví!

Henochova kniha je démonská slátanina, je to ukázkový příklad učení démonů. Démoni se nás pořád snaží podvádět, vyučovat nás, lživě vykládat Písmo (překrucování veršů, hereze). Démoni lidem s oblibou předkládají podvody, které se velmi podobají pravdě. Henochova kniha je jiná, je tam velká část lži (mnoho zjevných bludů), takže je to snadno odhalitelný podvod. Například v ní nalezneme nepravdivý údaj o tom, jak došlo ke stvoření Nefilim (hebrejsky), čili obrů.

Doporučený článek k prostudování: Nefilim – potomci padlých andělů (démonů)

„Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“ (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.)
Bible 21, Genesis 6, 1-4

Henochova kniha vypráví příběhy o zlých andělech (démonech), kteří unesli a vzali si za partnerky lidské ženy, čímž měla vzniknout hybridní rasa (obři).  Henochova kniha uvádí: „Na zemi nyní plodí obry nikoli duchem, nýbrž tělem“. Prosím vás, démon je duch a nemá pohlavní orgány (je bezpohlavní). Žádný satanův anděl sám o sobě nemohl nikoho zplodit. Rozhodně si nemyslím, že se démon může proměnit v plnohodnotného člověka včetně sexuality a schopnosti reprodukce.

„Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi.“
Bible 21, Matouš 22,30

Co se týče výše uvedeného verše z Genesis, rozhodně v něm nevidím, že byl „obr“ negativní stvoření (nebezpečný apod.). Osobně se domnívám, že šlo o zbožné potomky Seta, kteří plodili potomky ve spojení s hříšnými potomky Kaina. Vždyť „syn Boží“ je člověk, který má víru v Boha.

„Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan.“
Bible 21, Job 1,6