Může Bůh sebevraždu odpustit?

Sebevražda v křesťanství. Je sebevražda hřích? Může Bůh sebevraždu odpustit? Může jít sebevrah do Nebe? Jaký je křesťanský pohled na sebevraždu? Co říká Bible o sebevraždě?

Sebevražda je dobrovolné ukončení pozemského života. Důvody, které vedou lidi k sebevraždě, jsou různé (trápení ve vztahu, rozvod, zjištěné onemocnění, ponížení, vina, šikana, pocit méněcennosti, smrt blízkého člověka…). K sebevraždám ve většině případů dochází v důsledku duševního onemocnění. Sebevraždu nejčastěji páchají lidé, kteří trpí depresemi. Počet sebevražd rok od roku roste (stejně tak depresí a užívání antidepresiv), ani dětských sebevražd neubývá. Nejhorší situace je v Rusku, které je dlouhodobě v počtu dokonaných sebevražd na prvním místě ve světě. Co se týče pohlaví, svůj život ukončují především muži než ženy. Nejhorší je, že v poslední době slyšíme o sebevraždách známých křesťanských kazatelů!

Pravda o sebevraždách
Každá sebevražda je důsledek lidské volby plus práce satana a jeho démonů (démonické sugesce a manipulace) – působení démonů na psychiku člověka. Je to často důsledek démonického obsazení, které může mít mnoho podob (nezvládání emocí, přecitlivělost, neschopnost odpustit, strachy bez příčiny, závislost na něčem…). Proč sebevražd a duševních nemocí neustále přibývá? Odpověď nalezneme v Bibli:

„Běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, neboť ďábel sestoupil k vám, maje hněv veliký, neboť ví, že má již málo času.“
Bible 21, Zjevení 12,12

Velkou roli v této souvislosti hrají média, která účelově šíří negaci a strach. Média s oblibou veřejnost informují, nejen o sebevraždách neznámých lidí, ale především o sebevraždách celebrit. Tyto celebrity (často svévolníci páchající těžké hříchy, např. smilstvo) média prezentují jako hrdiny, kteří ihned po svém činu odcházejí někam do hereckého nebo hudebního nebe (smyšleného místa, kde je jim údajně dobře). Jakou mají média sílu a moc je vidět na příkladu vídeňského metra. Když ve Vídni zakázali informovat o sebevraždách v metru, okamžitě klesl jejich počet na nulu!

Na druhou stranu, kdo tady na zemi odmítl spasení skrze Krista, ten odmítl nefalšované Nebe a nemůže být spasen (skončí v „pekle“). Je úplně jedno, zda někdo spáchal sebevraždu, nebo zemřel jiným způsobem.

Ilustrační foto

Les Aokigahara
V této souvislosti nelze nezmínit japonský les, který se neoficiálně nazývá Les sebevrahů. Je to místo, kam lidé chodí ve velkém rozsahu páchat sebevraždy. Není pochyb o tom, že je to místo, které je plné démonů (často teritoriálních démonů).

Může Bůh sebevraždu odpustit?
Může, protože Bůh může všechno (Bůh je absolutně svrchovaný, ničím neomezený…). To dělá Boha Bohem. Pokud si někdo myslí, že Bůh je v něčem omezený, má víru ve falešného boha. Je tedy pouze na Bohu, zda sebevraždu (hřích bez pokání) odpustí. Pouze Bůh vidí do našich srdcí, zkoumá je. Bůh ví, v jakém rozpoložení se člověk nachází…

„Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible 21, Zjevení 2,23

Podle Bible je sebevražda vražda (zabití sama sebe), tedy hřích. Sebevražda je hřích, který byl vykonán vědomě, dobrovolně a s úmyslem postavit se proti Božímu řádu. Sebevražda je vážný hřích před Bohem, po němž už není možné se s Bohem smířit! Bůh hříchy lidem odpouští, ovšem má to podmínky – pokud v Něj věří a pokud činí pravé pokání (hřích poznat, vyznat ho Bohu a opustit). S dokonanou sebevraždou je problém, protože jde hřích, po kterém není možné, aby člověk činil pokání. Bible nám říká, že odplatou za dokonaný a nevyznaný hřích je ohnivé jezero – věčný zánik člověka. Bible nám nepřímo říká, že křesťan, který spáchal sebevraždu, skončí v „pekle“. Dokážu si představit, že Bůh odpustí pokus o sebevraždu, kdy křesťan svůj čin přežije a následně činí pokání. Nicméně, všechno je na Boží milosti, protože nikdo z nás si nezasloužíme spasení.

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,16-17

„Odměnou hříchu je totiž smrt“
Bible 21, Římanům 6,23

Co se týče křesťanů, křesťan by neměl brát sebevraždu jako rychlou cestu, chtít se dostat do Boží přítomnosti (místo čekání). Stejně „člověk“ po pozemské smrti čeká v „podsvětí“ (v „šoelu“) na vzkříšení – Co se děje s duší po smrti?. Je potřeba si uvědomit, že „naše“ životy nejsou naše, ale Boha (všechno stvořené vlastní Bůh). Bůh je ten, který rozhoduje, kdy člověk zemře. Každý křesťanský sebevrah si hraje na Boha – rouhá se Bohu!

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Bible 21, 1. Korintským 6,19-20

„Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid – ovce na jeho pastvině!“
Bible 21, Žalm 100,3

“Hle – mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší.”
Bible 21, Ezechiel 18,4

Sebevražda není východisko
Život tady na zemi není jednoduchý. I když zažíváme různé útoky, je potřeba si uvědomit, že Bůh je nepřetržitě s námi a nad vším zlem. Pokud je Bůh tebou, kdo je proti tobě?

„Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí;  býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni.“
Bible 21, 2. Korintským 4,8-9

„Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí. “
Bible 21, Izaiáš 41,10

Pokud máš trápení, jdi k Bohu (modlitby, půst)!

„Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály.“
Bible 21, Jakub 5,13

Každá situace je řešitelná! Bůh nám nedá zkoušku, ze které by nebylo východisko!

„Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“
Bible 21, 1. Korintským 10,13