Pravý (biblický) význam „rouhání“. Příklady rouhání

Co je „rouhání“ podle Bible?

1. Člověk se nějakým způsobem dává na úroveň biblického Boha (přímo nebo nepřímo, skutky, myšlením…).

„Nechceme tě kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání,“ odpověděli mu Židé. „Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!“
Bible 21, Jan 10,33

„Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: „Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?“
Bible 21, Marek 2,6-7

„Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!“ naléhal velekněz. „Sám jsi to řekl,“ odpověděl mu Ježíš. „Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích.“ Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal: „Rouhal se! K čemu ještě potřebujeme svědky? Právě jste slyšeli rouhání!“
Bible 21, Matouš 26, 63-65

2. Člověk znevažuje Boha. Má vzdorovitý projev vůči Bohu. Vytváří vzpouru vůči Bohu. Odmítá ctít Boha (prokazovat mu respekt) .

„Oni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé příkazy. Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro ně vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění, milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Neopustil jsi je, když si odlili tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta.‘ Jak velice se rouhali! (…) Dobyli hrazená města i úrodnou zemi, obsadili domy plné cenností, už vykopané studny, vinice, olivy i ovocné sady. Jedli až do sytosti, tukem se obalili, s rozkoší užívali tvé velké dobroty. Tehdy se vzbouřili, tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je vyzývali, aby se k tobě vrátili. Jak velice se rouhali!
Bible 21, Nehemiáš 9, 16-18 a 25-26

Příklady rouhání v křesťanství
1. Ukázkovým příkladem rouhání je, když se křesťan někoho pokouší vlastní silou přivést k Pánu Ježíši Kristu. Někteří křesťané drze do tohoto procesu zapojují různé postupy a techniky, psychologii, manipulaci apod. Křesťan má kázat evangelium, vysvětlovat, ne nutit lidi do víry v Krista. Rouhání také je, když někdo tvrdí, že někoho přivedl k Pánu Ježíši Kristu. Musíme si uvědomit, že něco takového je pro člověka nemožné. Je to Bůh, kdo se smilovává a povolává si lidi k sobě. Křesťané, kteří káží evangelium, jsou pouhými prostředníky (nástroji), které si Bůh používá.

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. (…) Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“
Bible 21, Jan 6,44 a 65

2. Někteří křesťané se doslovně prohlašují za Boha! To je velké rouhání! Bible nás na tyto lidi upozorňuje:

“Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.”
Bible 21, Matouš 24,4-5

“Mesiáš”, hebrejsky: “מָשִׁיחַ”, v doslovném významu znamená: “Pomazaný”. Pomazaný je Bůh Ježíš Kristus. Pozor tedy na křesťany, kteří doslovně tvrdí, že jsou Bůh (“Já jsem  pomazaný!”).

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému“
Bible 21, Žalm 2, 2

3. Rouhání vidíme v křesťanském směru Hnutí Víry, kde křesťané chtějí vlastní silou nadpřirozeně zhmotnit prosperitu, např. uzdravení z fyzických nemocí. Tito křesťané chtějí zhmotnit prosperitu bez Boha (osobní vírou, pozitivním vyznáváním za účelem zhmotnění – sebemanipulací, sugescí). Tím si křesťané hrají na biblického Boha (rouhají se Bohu).

Rouhání je hřích
Rouhání je hřích proti Bohu. Člověk, který se rouhal Bohu, by měl bezodkladně činit pokání.