Rebecca Brown

Rebecca Yoder byla lékařka a křesťanka, která psala a vyučovala pod pseudonymem Rebecca Brown.

Rebecca Brown

Poté, co Rebeccu „napadla skupina mocných čarodějnic“ a co tomu následovalo, se Rebecca rozhodla, že bude učit křesťany, jak pracují démoni, jak se může křesťan bránit démonským útokům apod. To jí však dovedlo až k tomu, že se na ně začala nadměrně soustředit, zkoumat je. To není pro žádného člověka dobré. Pokud začneme démony zkoumat (co je to za démona, jejich hierarchii apod.), dostaneme se do jejich lží a vlivu! Z jejího učení plyne, že se má křesťan upínat na démony, že je potřeba trvale a rituálně vést boj proti nim. Z jejího učení také plyne, že démoni mají trvale právo útočit, nejen na nevěřící, ale i na Boží děti. Tak to rozhodně není. Křesťané mají toho Nejsilnějšího, který je ochraňuje. Ježíš Kristus je ta nejvyšší autorita nad démony! Na Ježíše Krista se mají křesťané upínat.

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible 21, Jakub 2,19

Celý svět leží ve Zlém. To v žádném případě neznamená, že má ďábel absolutní moc a působnost. Už vůbec to neznamená, že je Boží moc nějak omezena! Omezený bůh = falešný bůh. Ďábel a jeho démoni mohou pouze dělat to, co jim Bůh dovolí (musí dostat svolení od Boha).

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“
Bible 21, 1. Jan 5,19-20

„Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má,“ namítl satan Hospodinu. „Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“
„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Ať je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu.“
S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě hroznými vředy.
Job seděl v popelu a škrábal se střepem. „Ještě se držíš té své bezúhonnosti?“ řekla mu manželka. „Zlořeč Bohu a zemři!“
„Mluvíš jako nějaká hloupá ženská,“ odpověděl jí. „Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?“
V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil.“
Bible 21, Job 2,4-10

Učení Rebeccy může v některých křesťanech vybudovat závislost na démonech (modloslužbu – hřích). Rebecca chtěla horlivě pomáhat lidem od závislosti na démonech, ale pravděpodobně tuto závislost měla ona sama. Rebecca, díky svému učení, lidi stále udržovala v démonském vlivu.  Tady vidíme chytrost ďábla!

„Všechno smím“ – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Bible 21, 1. Korintským 6,12

Rituální, doslovné svazování démonů
Rebecca učila, že křesťané mají démony doslovně (rituálně) „svazovat“. To je nejen nebiblické, je to i praktikování okultismu! Okultismus je o vědomé nebo nevědomé spolupráci s démony, o spolčování se s nimi!

„V mnoha společenstvích a církvích jsou lidé vyučováni, aby ve jménu Ježíše svazovali zlé duchy, kteří jsou přítomni. To je biblické.“
Rebecca Brown, kniha Připrav se k boji

„Nemusíme vždy přesně vědět, které vstupní brány jsou v životě určitého člověka otevřené. Avšak jestliže se snažíš někomu předat evangelium a připadá ti, jako bys stále vrážel do zdi, pak nezapomeň svazovat démony. Bůh tě může vést k tomu, abys svazoval démony v přítomnosti osoby s níž mluvíš, anebo budeš muset jít pryč, kde tě nebude slyšet. Toalety jako by byly stvořeny pro duchovní boj. Potřebuješ-li se dostat z nějaké situace a svazovat démony, můžeš se vždy omluvit a odskočit si. Démoni mají velmi ostré uši. K jejich svázání není nutné křičet. Může se však také stát, že bude potřeba svázat démony, kteří obtěžují tebe.“
Rebecca Brown, kniha Připrav se k boji

Paradoxní je, že Rebecca v jiné knize píše, že jsou někteří lidé svázáni démony. Takže démoni, kteří člověka svazují, má křesťan svazovat?

„mnozí lidé, jimž říkáme evangelium, jsou doslova svázáni démonickými duchy, buď zevnitř nebo zvenčí. (…) Tito lidé vám neřeknou, že jsou svázáni. Tato svázanost je taková, že většinou opravdu ani nevědí, že svázáni jsou.“
Rebecca Brown, kniha Přišel jsem osvobodit zajaté

Křesťané mají démony okřikovat, přikazoval jim, vyhánět je ve jménu Krista. To je biblické. V Bibli nikde nestojí, že má křesťan démony rituálně svazovat. Ježíš démony nesvazoval (ani nikdo jiný). Stejně jako Rebecca, tak i někteří křesťané často hovoří o tom, že někteří lidi jsou svázáni démony. Tak je logicky nebudeme svazovat! Pravda je taková, že rituál svazování démonů pochází z okultismu, kdy okultisté svazují démoni do různých předmětů (andělíčků, amuletů, růženců…), výrobních technologií atd.

“V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“ „Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: „Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?“
Bible 21, Lukáš 4,33-36

Závěr
Netvrdím, že všechno co Rebecca učila, bylo falešné. Jistě si jí Pán mocně používal. Ovšem nelze přehlédnout, že šířila učení démonů a dělala nebiblické rituály, což jí dovedlo ke spolupráci s démony. Rebecca v některých případech dávala křesťanům falešné návody, jak se zbavit démonského vlivu apod. To je samozřejmě proti Bohu a hřích.

Doporučený článek k prostudování: Nebezpečí démonologie

Pokud začneme být hrdí na to, že dokonale (pýcha) známe démonské taktiky a máme neomylné schopnosti v oblasti duchovního boje, začneme šířit falešná učení o démonech plus žijeme v hříchu. Ohledně démonů a jejich taktik, křesťan by se měl nechat vést Duchem Božím, protože démoni své taktiky neustále mění (přízpůsobují se okolnostem atd.).

Pokud křesťan stojí ve falešné moci (což může být nevědomé), začne se spoléhat na vlastní schopnosti a dovednosti (ne na Boha). Například v Hnutí Víry vidíme, že se křesťané pozitivním vyznáváním (vlastní silou) pokoušejí zhmotnit uzdravení z fyzických nemocí. To je ukázkovým příkladem magie. Ohledně nebiblického svazování démonů, Rebecca učila a praktikovala „obrannou magii“, což je vlastně otevírání brány démonům a spolupráce s nimi. Pokud toto člověk činí, získává falešný pocit moci a žije v iluzi, protože člověk sám o sobě nemá žádnou moc. Takový člověk je démonský nástroj k páchání zla!

„Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic.“
Bible 21, Jan 15,5

Pokud začneme vymýšlet nebiblické rituály, např. nebiblicky od sebe a ostatních lidí „odháníme“ démony, děláme to, co démoni chtějí – dobrovolně jim sloužíme. Obecně řečeno, křesťané v této souvislosti šíří mnoho bludů. Není to jen rituální svazování démonů, ale i to, že všechno zlé (co si myslíme, že je zlé a špatné) máme rituálně obmývat Kristovou krví. Toto je další nebiblický (člověkem smyšlený) rituál, který nahrává démonům (člověk se otevírá démonskému vlivu).

Nespoléhej se na křesťanskou literaturu, kázání křesťanského kazatele… Rozsuzuj, všechno si prověřuj! Nech se vést Duchem Božím. Nežij ve strachu ani v žádné křeči. Užívej si Božího pokoje. Poddávej se Bohu. Soustřeď se v prvé řadě na Krista, ne na démony. Spolupracuj s Kristem na uskutečnění Jeho plánu. Amen.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Bible 21, Jakub 4,7-8

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Bible 21, Římanům 12,2