Proč přibývá sebevražd?

Sebevražd (vražd sebe sama) v České republice přibývá. Vidím to i v mém okolí. Jaké jsou příčiny sebevražedných myšlenek a vykonání sebevraždy?

1. Blahobyt (hojnost) – stav jednotlivce, skupiny lidí (např. rodiny), nebo celé společnosti, ve kterém jsou potřeby k životu uspokojovány v dostatečné nebo větší míře. To, že je v některých případech tento stav tzv. uměle vytvořený (půjčky apod.), to na výsledku nic nemění. Zejména v Evropě lidé žijí v blahobytu. Nenasytní lidé se neradují z „maličkostí“ (že žijí, dýchají…). Vidíme lidi, kteří si neváží jídla, vody ani střechy nad hlavou. Unudění lidé plýtvají vším, jezdí na dovolené, které jsou plné nudy a obžerství, pořádají opilecké žranice, různá šou, ohňostroje… Lidé vymýšlejí zvrácenosti… Sex mimo manželství se stal samozřejmostí, nenapomínaný (dokonce i v církvích). Lidé zkrátka neví co by a tak vymýšlejí… Důsledkem toho všeho je žití v hříchu a tím pádem dobrovolné vydání se démonům. Proto vzrůstá spotřeba antidepresiv, lidé mají těžké duchovní problémy, myšlenky na sebevraždu…

„Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopak, chovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla. “
Bible 21, Ezechiel 16,49-50

2. Touha po penězích. Někteří lidé doslova otročí penězům. Někteří si chtějí za každou cenu (půjčky, hypotéky, vydělávání peněz na úkor času stráveného s rodinou…) zachovat „úroveň“. To souvisí s předchozím bodem. Některé ženy doslova nutí své muže vydělávat víc a víc. Takové jednání může mít katastrofální následky…

„Nemůžete sloužit Bohu i penězům.“
Bible 21, Lukáš 16,13

Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do zkázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí.“
ČSP, 1. Timoteus 6,8-10

3. Nežádoucí účinky některých „nevinných léků“. Například antialergikum Xyzal.

Příbalový leták Xyzalu:

„Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako: palpitace (bušení srdce), zvýšená srdeční frekvence, záchvaty, mravenčení, závratě, synkopa (mdloba), třes, dysgeuzie (zkreslení vnímání chuti), pocit otáčení či pohybu, poruchy vidění, rozmazané vidění, okulogyrie (mimovolní krouživé pohyby očí), bolestivé nebo obtížné močení, neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř, otoky, pruritus (svědění), vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže), kožní výsev, dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, bolest kloubů, agresivní nebo neklidné chování, halucinace, deprese, nespavost, opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou, noční můry, hepatitida (zánět jater), abnormální jaterní funkce, zvracení, zvýšená chuť k jídlu, nevolnost a průjem. Pruritus (intenzivní svědění) po přerušení léčby.“

4. Homeopatie. Homeopatika jsou šarlatánské přípravky, které se legálně prodávají jako léčiva. Užíváním homeopatických přípravků se člověk vydává démonům.

Doporučený článek k prostudování: Co je homeopatie? Pravda o homeopatii

5. Nadužívání digitálních technologií. Digitální technologie je počítač, mobilní telefon, televizor, zařízení pro komunikaci (WiFi, Bluetooth, internet) a další nástroje, systémy a zařízení.  Problém je nekontrolované nutkání (přitažlivé jako magnet) používat digitální technologie. Vemte si, kolik dnešních lidí doslova otročí „chytrému telefonu“.

Důsledky nadužívání digitálních technologií:

  • bolesti hlavy
  • únava
  • nesoustředěnost
  • úzkosti
  • deprese,
  • agresivita
  • špatná orientace v čase
  • poruchy spánku
  • může nastat změna osobnosti a duševní nemoc

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Bible 21, Titus 2,11-13

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Bible 21, 1. Korintským 6,12

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible 21, 2. Petr 2,18-19

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible 21, Galatským 5,19-21

6. Informační zahlcení. To souvisí s předchozím bodem. Informační zahlcení vede lidi k laxnosti, lhostejnosti, do apatických stavů. To často vyvrcholuje těžkými duchovními a duševními problémy. Několikrát denně sledovat (podlehnout nutkání) informační servery, e-mail, sociální sítě, to člověka může dovést do velké informační modloslužby, duchovní svázanosti i k myšlenkám na sebevraždu.

Velká pravda: Čím méně toho člověk ví, tím více je v klidu.

7. Média. Velké procento dnešních lidí je zhypnotizováno pravidelným sledováním masmédií. Hypnóza je magie (okultismus). Dnešní média neinformují, ale podsouvají, korigují, manipulují… Snaží se myslet a rozhodovat za vás. Média jsou hlavním dezinformačním proudem.

Doporučený článek k prostudování: Pravda o hypnóze

Média dnes a denně lidem nabízejí „dávku hrůzy a děsu“. To vede lidi do strachu. Kdo má strach, ten je lépe ovladatelný. Nejhorší na tom všem je, že řada lidí, kteří média sledují, tuto „dávku hrůzy a děsu“ dnes a denně požadují.

Média s oblibou veřejnost nadmíru informují o hrůzných činech včetně sebevražd. Přílišné zaměření se na osobu sebevraha (to platí také u vrahů), okolnosti jeho jednání (jak a proč postupoval…), dává těmto lidem popularitu a zvyšuje pravděpodobnost, že se někdo další nechá jejich jednáním inspirovat.

Co se týče sebevražd celebrit, v tom si média doslova libují. V médiích často čteme, že zemřelé celebrity jdou po tělesné smrti do hereckého nebo hudebního nebe (smyšleného místa, kde je jim údajně dobře). To je pochopitelně lež, neboť nic takového neexistuje.

8. Vyvyšování sebevrahů. Někteří sebevrazi jsou přímo nebo nepřímo dáváni za příklad, vyvyšováni až obdivováni. To vidíme například u Jana Palacha. Palach má po celé republice řadu pomníků. Tím je v podstatě řečeno, že jeho sebevražda byla v pořádku, následujte ho…

9. Důraz na co nejvyšší výkon ve škole. Není pochyb o tom, že dnešní školský systém dává mimořádný důraz na co nejvyšší výkon. Na děti je vyvíjen, bez ohledu na jejich dané možnosti a schopnosti, velký tlak. Tuto techniku následně přebírají někteří rodiče, kteří nutí děti dosáhnout co nejlepších výsledků a nejvyššího vzdělání. Přílišný tlak na děti ve škole nebo doma, může být příčinou anorexie, deprese, agrese, syndromu vyhoření, sebepoškozování, sebevražedných myšlenek…

Doporučený článek k prostudování: Škola, vzdělávací proces a ďábel

10. Inteligenční kvocient (zkratka IQ) rozděluje lidi na inteligentní, chytré, hloupé, podřadné, méněcenné apod. Pravda je taková, že IQ je ďáblův nástroj, který jednu skupinu lidí vede k pýše, druhou k ponižování. IQ je nástroj, který někomu může způsobit deprese, myšlenky na sebevraždu…

Doporučený článek k prostudování: Inteligenční kvocient (IQ) je ďáblův nástroj

11. Sledování pornografie je přímá a dobrovolná cesta k démonické parazitaci. Pornografie je mimořádně silný ďáblův nástroj k duchovní devastaci lidí. Sledování pornografie zavádí do démonské světa, který je plný lží, podvodu, manipulace, destrukce, duchovního utrpení a duchovní svázanosti.

Doporučený článek k prostudování: Křesťan a pornografie

12. Užívání drog (marihuana, pervitin, extáze…). Uživatelům drog se často zjevují démoni v různých podobách.

Co se týče užívání drog, nelze nezmínit nadměrnou konzumaci alkoholických nápojů. Nadměrná konzumace alkoholu má negativní vliv na duševní zdraví (úzkosti, deprese, psychotické poruchy…). Nejhorší je kombinace alkoholu s léky.

Doporučený článek k prostudování: Může křesťan pít alkohol?

13. Hudební a filmový průmysl nabádá k sebevraždám. Vrcholem všeho bylo vystoupení Madonny ve Státě Izrael (Eurovision 2019). Madonna si zde nejen zahrála ďábla, ale také propagovala sebevraždy, zesměšňovala křesťanství…

Další věc je, že se točí filmy o sebevrazích. Tady platí to, co jsem psal v bodu 5. („…se někdo další nechá jeho jednáním inspirovat“).

14. Víra ve falešné učení, které se tváří jako křesťanské. Lidé, kteří věří v učení římského katolicismu, adventismu, Hnutí Víry atd., ti smilní s démony a zároveň jsou pod Božím prokletím (Galatským 1,8). Díky tomu mají tito lidé duchovní a duševní problémy. Někteří křesťané (zejména hypercharismatici) zažívají psychotickou poruchu nazývanou Jeruzalémský syndrom. Tato porucha vzniká u některých křesťanských turistů cestujících na „svatá místa“ v Jeruzalémě. Jde o lidi, kteří mají Stát Izrael a tamní antikristy (pseudožidy) za modlu. Dále vidíme křesťany, kteří „šílí“ někde na náměstí a dalších místech. Pak je odchytává policie a končí v psychiatrických léčebnách. Když mi říkají, čemu věří, tak je mi to jasné… V řadě rodin, kde se praktikuje falešné učení, tam je nepokoj (hádky mezi manžely, dohady s dětmi apod.). Falešné učení lidem vnáší démony do rodinného prostředí!

15. Praktikování okultismu. Nejen světský systém je plný okultismu, ale také církevní organizace. Římští katolíci se modlí k zemřelým lidem (Marii atd.). To je spiritismus. Hnutí Víry ve velkém rozsahu používá magii, spiritismus a další okultní praktiky. Někteří křesťané praktikují „křesťanskou jógu“. Prosím vás, jóga ve všech podobách je duchovně nebezpečná. Lidé, kteří „cvičí jógu“, zažívají vnitřní nepokoj, inklinují k hádkám… Okultismus je také to, když se křesťan, pod záminkou chození v Duchu, snaží opustit své fyzické tělo (oddělit tělo od „svého já“). Něco podobného se děje během astrálního cestování.

Doporučený článek k prostudování: Pozor na „křesťanský“ spiritismus!

Závěr
Bohu se sebevražda nelíbí (1. Korintským 3,16-17). Každá životní situace je řešitelná! Bůh nám nedá zkoušku, ze které by nebylo východisko!

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,16-17

„Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“
Bible 21, 1. Korintským 10,13

Nepodléhejte světským žádostem. Nenechte se lekat tím, čím vás ďábel straší (nebudeš mít peníze, neuděláš maturitu…). Buďte v klidu. Hledejte Boží vůli. Nechte se vést Duchem Svatým. Užívejte si radosti s pokoje v Duchu Svatém. Amen.

„Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Bible 21, Římanům 8,12-14

„V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.“
Bible 21, Římanům 14,17

„Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost. Proti takovýmť není Zákon.
Kralická, Galatským 5, 22-23

„Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Bible 21, 1. Petr 3,14

„Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte.“
Bible 21, Židům 13,5

„Další jsou ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným.“
Bible 21, Marek 4,18-19