Inteligenční kvocient (IQ) je ďáblův nástroj

Inteligenční kvocient (zkratka IQ) je skóre používané jako výstup standardizovaných inteligenčních (a jiných výkonových) psychologických testů k vyčíslení inteligence člověka v poměru k ostatní populaci. V současnosti je za standart bráno skóre s průměrem 100. Na základě IQ se rozlišují stupně retardace: debil (50–69), imbecil (IQ 35–49) a idiot (IQ pod 35).

IQ je ďáblův nástroj
Dnešní společnost si zakládá na výši IQ člověka. Čím vyšší IQ má člověk, tím je pro společnost přijatelnější, hodnotnější. Toto je ďáblovo smýšlení! Hodnotit člověka (jeho kvality, schopnosti atd.) nějakým smyšleným číslem, to není od Boha. IQ je snaha ďábla zařadit lidi do skupin a pak je následně psychicky terorizovat, ponižovat. Na základě světských parametrů (IQ) jsou lidé děleni na inteligentní a neinteligentní. IQ (svět) v podstatě říká, že jsou tady „normální lidi“ (přijatelný) a „podřadný lidi“ (méněcenný). Je to podobné, jako když nacistický diktátor Adolf Hitler, označil Židy za podřadnou rasu a Němce za nadřazenou rasu. Něco takového je pro Boha ohavnost!

Inteligence souzených nacistických pohlavárů
Inteligence sama o sobě nemá vliv na vytváření lidského hodnotového systému a nečiní člověka automaticky lepším! Během norimberského procesu byla měřena inteligence souzených nacistických pohlavárů. Hermann Göring měl IQ 138. Arthur Seyss-Inquart měl IQ 141.

Německý ředitel gymnázia posílal na začátku každého školního roku svým učitelům následující dopis:

„Jsem jedním z přeživších koncentračního tábora. Mé oči viděly věci, které by nikdo neměl vidět. Plynové komory postavené dobře vyškolenými inženýry, děti otrávené dobře vycvičenými lékaři, děti zabité jehlami vyškolenými sestrami, lidé zastřelení a upálení absolventy středních a vysokých škol.
Proto jsem skeptický ke vzdělání. Má žádost k vám je následující. Snažte se udělat ze svých studentů lidi. Nedovolte své snaze produkovat erudované monstra a vynalézavé psychopaty. Na gramotnosti a matematice záleží pouze tehdy, pokud pomohou vašim dětem stát se více lidmi. „

Bůh nás stvořit takové, jaké nás chtěl mít
Nikdo z nás si nemohl vybrat jak a kde se narodí. Nikdo z nás si nemohl vybrat, jestli se narodí jako muž nebo žena. Nikdo z nás si nemohl vybrat, s jakým intelektovým výkonem se narodí. Je potřeba si uvědomit, že každý člověk je Boží stvoření. Bůh nás stvořit takové, jaké nás chtěl mít. Bůh nás stvořil na základě toho, jaký má pro nás plán. Ano, Bůh má s tebou plán! Víš jaký?

Nikdy nepohrdejte člověkem!
V žádném případě nesmíte brát (přímo nebo nepřímo) žádného člověka za podřadného, méněcenného! Před Bohem jsme si všichni rovni! Muž a žena nejsou stejní, ale jsou si před Bohem rovni. Nepohrdejte nikým, kdo má málo peněz. Nepohrdejte nikým, kdo má nízký intelektový výkon. Nepohrdejte nikým, kdo je jiné národnosti. Nepohrdejte nikým, kdo je jiného věku (mladší nebo starší). Nepohrdejte nikým, kdo má vysoký nebo nízký stupeň vzdělání. Nepohrdejte tělesně postiženým. Nepohrdejte duševně nemocným. Před Bohem jsme si všichni rovni! Bůh všechny lidi miluje bez rozdílu. Pokud někdo pohrdá člověk, který má např. nízký intelektový výkon, pohrdá i jeho Stvořitelem!

Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Bible 21, 1. Petr 5,5

„Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl.“
Bible 21, Římanům 12,3

Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají.“
Bible 21, Římanům 10,12

„Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.“
Bible 21, 1. Timoteus 6,17

„Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: „Posaď se prosím sem,“ ale tomu chudákovi řeknete: „Někde si stoupni nebo si sedni na zem“ – copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem?“
Bible 21, Židům 2,1-4