Co je to biblický armagedon?

Co je to biblický Armagedon? Jaderný konflikt mezi Amerikou a Ruskem, velká přírodní katastrofa nebo útok agresivních mimozemšťanů? Ani jedno z toho…

Armagedon je duchovní útok na Boží lid – Boží Izrael (Kristovu církev), který se uskuteční v závěru lidských dějin. Jde o duchovní konflikt mezi antikristy a Kristovou církví. Antikristové (nevěřící a pseudokřesťané) nabízejí Božím dětem falešného krista, cizího boha, modloslužbu… V Bibli se o armagedonu píše pouze na jednom místě a sice v kapitole, která popisuje Boží soud nad světem ve formě číší Božího hněvu, kterých má být sedm. Armagedon se vyskytuje v popisu šesté číše:

„Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha. „Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba.“ A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon.“
Bible 21, Zjevení 16,12-16

V sedmé ráně se odehrává vlastní boj armagedonu. Nejde o vojenský konflikt, ale o duchovní.

„Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: „Stalo se!“ Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení – tak veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť ta rána byla nesmírně veliká.“
Bible 21, Zjevení 16,17-21

A proto bděte, všechno si prověřujte, nevěřte kdejakému křesťanskému učení…

„Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu.“
Bible 21, Zjevení 3,3

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!