Proroctví stařeny: imigranti, 3. světová válka…

Stará 90-ti letá žena z Norska už v roce 1968 měla vidění, že lid z chudých zemí (imigranti) se nahrne do Evropy a nastane jaderná válka.

Norské evangelikální proroctví stařenky z Valdres z r.1968 zveřejněné r.1997 kazatelem Dr. Emanuelem Minosem: sexuální nevázanost i v církvi a násilí vůči emigrantům bude předzvěstí světové války. Ta skončí nukleární katastrofou bohatých zemí. (Minos je Nory adoptovaný sirotek koptského původu).

Stará 90-ti letá žena z Valdres (Norsko) údajně dostala v roce 1968 od Boha proroctví (vidění). Emmanuel Minos konal modlitební shromáždění v jejím bydlišti. Setkal se s ní a slyšel, co zažila. Zapsal to, ale protože si myslel, že to vyznělo velmi zmateně, dal to do šuplíku. Ale po téměř 30ti letech se na to podíval a uvědomil si, že to bude muset vyprávět ostatním. Uplynulo nyní téměř 43 let od roku 1968 a hodně se od té doby změnilo! Žena z Valdres byla duchovně probuzenou a pravou křesťankou, kterou měli ve velké úctě všichni, kteří ji znali.

Stará žena prý řekla (rozsuzujte):

1.
Bylo to jako mapa rozevřená přede mnou. Viděla jsem to na vlastní oči. Na mapě byly zaznamenány všechny části světa. Všimla jsem si Evropy, Skandinávie, a Norska. To, co jsem viděla, byly jevy, které nastanou v čase před návratem Ježíše a než vypukne 3. světová válka. Než přijde Ježíš znovu a než 3. světová válka vypukne, dojde k uvolnění. Bude dlouhé období míru mezi velmocemi (řekla to v roce 1968, kdy studená válka dozrála k válečnému konfliktu). Lidé si budou dělat dlouhodobé plány. V naší zemi dojde k odzbrojení a my nebudeme připraveni – stejně jako 9. dubna 1940. 3. světová válka začne zcela nečekaným způsobem a ze zcela nečekaného místa. Bude to ale krátká válka.

2.
Není správné se vzdávat čehokoliv pravého a ryzího z křesťanství. Ústupky způsobí supervlažnost mezi věřícími. Přestanou být otevřenými k přijímání ostře kritických kázání. Lid nebude chtít slyšet o hříchu a milosti, o přikázáních a evangeliu, o pokání a nápravě. Nový druh kázání převezme kazatelny. Nastane honba za štěstím, prosperitou a materiálním bohatstvím. Budou se hlásat optimistická kázání. Kostely se začnou vyprazdňovat. Totéž se stane s modlitebními domy a místnostmi. Věřící na sebe nevezmou svůj kříž a nebudou následovat Ježíše po úzké cestě. Zábava, umělecké a kulturní aktivity převezmou více a více prostoru, aby odstranily úzkost a hněv tam, kde chybí pokání a náprava.

3.
Budou existovat takové morální normy, které jsme dosud nezažili. Lidé budou žít jako ženatí, aniž by se vzali. K dispozici bude velká nečistota před manželstvím. Velmi častá bude manželská nevěrnost. Dokonce i v křesťanských manželstvích bude nevěrnost a rozvody! Hříchů homosexuální zvrácenosti začne být víc než dost. Bude dokonce akceptován v křesťanských kruzích. (v roce 2011 už existují sňatky homosexuálů v luterských kostelech Norska, Švédska, Finska, od 15.6.2012 i Dánska). Mnoho nečistoty před manželstvím a mnoho nevěrnosti v manželství se stanou normálními a budou ospravedlňovány ze všech stran, hledisek, úhlů pohledu. Vstoupí dokonce do křesťanských kruhů a my je budeme hýčkat – dokonce i homosexualitu. Televize bude hrát hlavní roli zla. Bude mnoho televizních kanálů (r.1968 v Norsku byl teprve jeden kanál). Televize bude plná násilí. Násilí se tehdy stane pro lidi zábavou. A násilí, kterému se lidé naučí v televizi, vstoupí nakonec do ulic měst a obcí. Televize bude ukazovat intimní scény. Intimní záležitosti, které patří jen do manželského soukromí, se budou ukazovat. Ale r.1968 jsme měli ještě vhodný paragraf, který nepovoloval obscénní scény. Ona mi proto řekla zvýšeným hlasem: „To nastane, až přijde čas.“

gay

4.
Lid z chudých zemí se nahrne do bohatých zemí. Přijdou do Evropy, Skandinávie, včetně Norska. Bude jich velmi mnoho. Tehdy je místní lidé začnou nenávidět a budou silně proti nim. Když to řekla a rozplakala se. Budou s nimi zacházet jako s Židy před 2. světovou válkou. Naše hříšnost tím dosáhne plnosti a vypukne válka. Nejprve jako konflikt, menší konflikt. Ale to nebude konec. Rozroste se a rozšíří. Konečně se to vyvine do velké války. Nakonec do celosvětové války s použitím hrozných zbraní, včetně těch jaderných. Lidé z průmyslových zemí, Ameriky, Evropy, Austrálie, Japonska a dalších podobných oblastí, budou muset uprchnout. Nemohou tam déle žít. Budou se snažit dostat do nejchudších zemí, které se vyhnuly nejhoršímu. Ale ty nebudou ochotny je přijmout.
Všechno to, co jsem viděla před válkou, bylo jen dětskou hrou ve srovnání s tím, co nastane a co bude končit nukleární katastrofou způsobenou atomovou bombou. Vzduch bude tak znečištěn, že člověk nebude moci dýchat. Prach pokryje několik kontinentů: Ameriku, Austrálii a řadu bohatých zemí, Japonsko a další. Také voda bude znečištěna a kontaminována. Půda již nebude moci být obdělávána. Výsledkem bude, že se zachrání jen část obyvatelstva. Tento zbytek lidí z bohatých zemí se pokusí uprchnout do chudých zemí, ale tam s nimi bude nakládáno stejně tvrdě, jako předtím bylo nakládáno s chudými uprchlíky v bohatých zemích.
Jsem ráda, že už to neuvidím. Ale až se čas přiblíží, je třeba sebrat odvahu a lidem vše sdělit. Obdržela jsem to od Boha a nic z toho neodporuje tomu, co nám Bible říká. Ten, kdo má odpuštěny hříchy a má Ježíše jako svého Spasitele a Pána, ten bude v bezpečí.

5.
Sodomu a Gomoru zničil oheň a síra. V troskách těchto zpopelnatělných měst se našly miliony kuliček síry! – Byly objeveny trosky zpopelnatělých měst Sodomy a Gomory a jejich okolí (více článek Sodoma a Gomora)! Co čeká těchto 47 států v blízké budoucnosti?

—————————– konec proroctví —————————–

Vyplňuje se toto proroctví před našima očima?
Je otázka, zda je toto „proroctví“ od Boha. Ta žena mohla mít vidění, je ale otázka, zda to bylo od Boha. Nebo si to prostě někdo vymyslel a dal to na internet. Rozsuzujte! Ďábel často bývá v detailu!

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
1. Tesalonickým 5,21-22

Je pravda, že dnes vidíme velkou nečistotu před manželstvím (lidé budou žít jako ženatí, aniž by se vzali), rozvody, manželská nevěrnost, sexuální uvolněnost, pornografie, přijatelná a vyvyšovaná homosexualita (dokonce i Papežem Františkem), imigranti valící se do Evropy. Ale… Lokální i rozsáhlé války jistě budou, ale nukleární válka nebude. To satan chce v lidech vyvolat strach a odvést pozornost od důležitých věcí – víry v Ježíše Krista. Nenechávejte se od satana takto manipulovat! Všechno si ověřujte u Boha!

Pokud by v budoucnu nastal celosvětový nukleární konflikt, mělo by to pro lidstvo fatální důsledky (totálně zničená země). V Bibli ale stojí, že současná Země (stvoření), bude zničena během druhého Ježíšova příchodu (oheň z Nebe). Navíc, Ježíšův příchod bude velmi nečekaný…

„Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba“
Bible, Zjevení 16,15

„Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
Bible, Matouš 24,37-44

Závěr
V tomto proroctví je určitě část pravdy. Satan lidem často nedává stoprocentní lež, zpravidla dá větší část pravdy a menší část nepravdy. Ta malá část nepravdy má člověka dovést na falešnou cestu (k hříchu a cizímu bohu). Ať je to s výše uvedeném proroctví jak chce, osobně se domnívám (rozsuzujte!), že lidstvo se ocitlo na konci dějin. Jsem přesvědčen, že Ježíš přijde opravdu brzy. Polnice zní celou zemí, řeky červenají, LBGT komunita chce svá práva, je silně prosazovaná genderová ideologie, islamizace Evropy, lidé na celosvětové úrovni odmítají manželství… Říkám si, že dál už to nemůže jít. Toto všechno ukončí Ježíš a Jeho slavný příchod.

Křesťané, bděte, nenechte se děsit ďáblem, mějte v sobě Boží pokoj! Přijď, Pane Ježíši! Amen.

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Bible, Koloským 3,15

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!
Bible, Žalm 25,4-5

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné.“
Bible, Žalm 118,8-9