Křesťan a pornografie

Křesťan a pornografie. Může křesťan sledovat porno na internetu? Je sledování porna hřích?

Pornografie jako samozřejmost
Dneska vidíme masové šíření pornografie. To se děje zejména na internetu. Dnešní nevěřící lidé vnímají sledování pornografie jako něco normálního. Podobné je to se smilstvem. Řada párů žije v konkubinátním svazku (nesezdaném soužití) a vůbec jim to nepřijde divné. Těmto lidem se rodí děti ze smilstva. Někteří lidé se mylně domnívají, že sledování pornografie je výhradně záležitost mladých mužů. Tak to není. Porno sledují muži všech věkový kategorií. Pozor, pozadu nezůstávají ani ženy! Tragické je, že mezi konzumenty internetové pornografie patří také děti, někdy jde dokonce o děti předškolního věku.

Doporučené kázání k prostudování: Není manželství přežitek?

Pro někoho je to možná zarážející, ale sledování pornografie je i pro část křesťanů samozřejmostí. Myslet si, že sledovat porno, erotické filmy apod. není hříšné jednání, je hrubá neznalost Písma a uhašování Ducha Svatého. Písmo nám říká, že chtivý pohled na ženu je dán na úroveň cizoložství! Pokud někdo žije v manželství a sleduje pornografii, pak se pornografie stává formou manželské nevěry.

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.‘ Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.“
Bible 21, Matouš 5,27-30

Negativní dopady a nebezpečí pornografie
Pornografie je velmi nebezpečné učení démonů, které dává zkreslené představy o sexu a vztazích. Někteří lidé v důsledku sledování pornografie praktikují nevhodné sexuální chování a nedokáží vést normální sexuální život. Díky tomu může dojít k rozpadu manželství. Někteří díky pornografii nedokáží navázat normální vztah. Také může docházet k sociální izolaci, zanedbávání pracovních povinností, duchovní otupělosti, narušení soustředění… Pornografie se posunuje dál a dál – lidé chtějí víc a víc perverze (sado-masochistické nebo zoofilní praktiky). Nelze nezmínit, že pornografie přispívá ke znevažování a ponižování lidí, člověk se stává věcí.

Tady je vidět, že pornogafie je mimořadně silný ďáblův nástroj k duchovní devastaci lidí.

Ať to víme nebo ne, sledování pornografie má negativní dopady na život člověka, který pornografii sleduje. Časté sledování pornografie buduje v člověku nezdravý návyk, pak je otázkou času, kdy to přeroste v závislost, modloslužbu. Každá závislost je člověku nebezpečná (závislost na drogách, alkoholu, cigaretách, lécích, hracích automatech, člověku…).

„Otupěli a oddali se nestydatosti; páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit.“
Bible 21, Efeským 4,19

„Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.“
Bible 21, 1. Korintským 5,11

Ilustrační foto

Je potřeba si uvědomit, že sledování pornografie, je svými příznaky srovnatelná se závislostí na tvrdých drogách. Podobné je to s používáním sociálních sítí, hraním online her atd. Tyto záležitosti bývají přitažlivé „jako magnet“, neboť se během těchto činností uvolňuje v mozku dopamin nebo endorfiny, které způsobují příjemný pocit.

Pokud se křesťan stane otrokem pornografie a nehodlá s tím nic dělat, má našlápnuto na to jít po široké cestě, která vede do věčného zatracení!

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Bible 21, Matouš 7,13-14

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible 21, 1. Korintským 6,9-10

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible 21, Galatským 5,19-21

Jsem v zajetí pornografie. Jak se od toho odprostit?
1. Čiň pokání. Pravé pokání znamená: hřích díky Duchu Svatému poznat, vyznat ho Bohu a opustit. Vyznej všechny hříchy Bohu v „pokojíku“. Důležitá je upřímnost, pokora a opravdově se chtít od hříchu odprostit.

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Bible 21, 1. Petr 5,6-7

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible 21, Matouš 6,6

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.“
Bible 21, 1. Jan 1,8-10

2. Požádej Boha v modlitbě o to, aby tě v budoucnu ochránil od svodu pornografie, případně dalších špatných věcí.

3. Ve všem se spoléhej na Boha, ne na sebe a touhy těla. Nech se řídit Duchem Svatým, který nás vede k pravdě, upozorňuje na hřích a mnoho dalšího prospěšného.

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible 21, Přísloví 3,5

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete.“
Bible 21, Galatským 5,16-17

4. Žij svatě.

„Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
Bible 21, 1. Petr 1,15-16

5. Striktně odmítej veškerý závadný internetový obsah včetně erotického.

6. Nebuď upnutý na internetovou síť. Jdi do přírody, najdi si nový koníček, zálibu…

Závěr
Z výše uvedeného je patrné, že pornografie je pro křesťana nepřijatelná z mnoha důvodů. Jde o touhu těla a očí, která zavádí do démonské světa, který je plný lží, podvodu, manipulace, destrukce, duchovního utrpení a duchovní svázanosti. Sledování pornografie je otevřená brána pro démony (člověk se dobrovolně otevírá démonickému působení). Sledování pornografie může být příčina posedlosti démonem!

„Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Bible 21, 1. Jan 2,16

Nedej se otročit žádným ďábelským nástrojem. Jdi Kristovou cestou a neohlížej se zpátky. Amen.

„Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí! Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: „Pes se vrátil ke svým zvratkům“ a „Umytá svině se znovu válí v bahně.“
Bible 21, 2. Petr 2,19-22