Víra v barvách duhy je ďáblův projekt

Postoj k LGBT lidem v církvích chce přiblížit projekt Víra v barvách duhy. Je tento projekt od Boha?

Víra v barvách duhy
Víra v barvách duhy je projekt, který odkazuje na kladný postoj církevních organizací a křesťanů k LGBT lidem (leseb, gayů, bi, trans). Cílem je ukázat, že řada církví a „významných“ křesťanů nebere LGBT lidi za hříšníky. Projekt reprezentuje 45 zástupců různých českých církví (seznam níže), kazatelů a kazatelek (!), odborníků a odbornic v oblastech biblistiky, kteří přinášejí své „šílené“ argumenty. Autor projektu tvrdí, že „Nejde o osamělé názorové hloučky několika málo jednotlivců,“ Zúčastnění shodně tvrdí, že podle Bible je LGBT v pořádku (není to hřích) a podporují „manželství pro všechny“ Někteří dokonce hovoří o tom, že Ježíš Kristus mohl být gay!

Seznam církví:
Církev českobratrská evangelická
Církev československá husitská
Evangelická církev metodistická
Společenství baptistických sborů
Církev starokatolická
Církev římskokatolická
Církev adventistů sedmého dne

Víra v barvách duhy je ďáblův projekt
Pravda je, že Víra v barvách duhy je ďáblův projekt. Zúčastnění křesťané vyvyšují hříšníky a dehonestují Boha. Díky tomu musíme čekávat tvrdý Boží soud na Církev!

„Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům.“
Bible 21, 1. Petr 4,17

Na tomto projektu je vidět, že démonické působení v církevních organizacích dosahuje obludných rozměrů! V řadě církevních organizací má velké slovo ďábel. V těchto církvích lze spatřit křesťany, kteří jsou pod silným démonickým útlakem, řada z nich je zdémonizovaných (posedlost démonem).

Pokud se podíváme na výše uvedený seznam církví, vidíme pouze církve, které jsou tzv. státem (světem) uznané (právnické osoby speciálního typu). Obrovský problém těchto církví je silné propojení (přátelství) se světem. Tyto církve jdou silně proti Bohu. Určitě odmítejte církve, které jsou právnické osoby. Už tento samotný fakt je nebiblický a závadný. Žádnou církev není potřeba zakládat, neboť byla založena Ježíšem Kristem přibližně před 2000 lety. Pouze Kristova církev, která je neuchopitelná, je ta pravá.

“Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.”
Bible 21, Jakub 4,4

Závěr
Víra v barvách duhy je ďáblův projekt, který vyvyšuje hříšníka a z Boha dělá lháře. Každý křesťan má nazvat hřích hříchem. Každý křesťan má označit hříšníka hříšníkem. Kdo obhajuje žití v hříchu, sám hřeší! Tento člověk, pokud nebude činit pravé pokání, sám skončí pod Božím soudem!

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“
Bible 21, Skutky 26,20

Bible (Bůh) jednoznačně odsuzuje smilstvo ve všech  podobách. Pod smilstvo nespadá pouze homosexuální styk, ale také cizoložství a předmanželský sex. Kdo tvrdí, že nějaký druh smilstva je v pořádku, je bludař a „lechtač sluchu“

Doporučený článek k prostudování: Homosexualita, homosexuální chování

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible 21, 2. Timoteus 4,3-5

Biblická pravda je taková, že Bůh miluje hříšníka (homosexuála, lháře, pokrytce…), ale nenávidí hřích.

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal [svého] Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn.“
ČSP, Jan 3,16-17

Máme milovat hříšníky, ale zároveň nemáme souhlasit s jejich hříchem. Odsuzujeme hřích, resp. žití v hříchu, ne člověka. Pozor, nebojujeme proti lidem!

„Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko.“
Kralická, Efeským 6,12

Pán Ježíš neodsoudil ženu přistiženou při cizoložství, ale její hřích ano (Jan 8,11). Ježíš ženě řekl: „Jdi a už nehřeš“ Pokud by dál pokračovala v hříchu, skončila by v ohnivém jezeře.

Čiňte pokání a věřte evangeliu! (Marek 1,15). Amen.

Verše k prostudování:

„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Bible 21, Genesis 1,27

„Požehnané ať je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj! Ta milostná laň, ta přelíbezná srna! Jejími ňadry se stále opájej, v jejím milování se věčně utápěj!“
Bible 21, Přísloví 5,18-19

„Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou; nebo ohavnost jest.“
Kralická, Leviticus 18,22

„Zdali nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, ani samcoložníci, Ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví království Božího nedůjdou.“
Kralická, 1. Korintským 6,9-10

Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Bible 21, Efeským 5,3-5

Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Bible 21, 1. Korintským 6,18-20

“Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.”
Bible 21, Židům 10,26-27