Bůh dává světu řád!

Biblická pravda je taková, že všemohoucí Bůh stvořil Zemi, udržuje ji a vede. Bůh je vlastníkem Země a všeho stvoření. Bůh dává světu řád. V přírodě vidíme, jak má všechno svůj řád…

„Ty jsi stvořil nebe a zemi i všechny úžasné věci pod nebem. Jsi Pánem všeho – tobě se, Hospodine, nemůže nikdo postavit.“
Bible 21, Ester 4,19

Bůh dává světová uspořádání. Všechny vládní moci jsou zřízeny (vytvořeny) Bohem. Nový světový řád (NWO) je samozřejmě také od Boha. Nových světových řádů v různých podobách v minulosti už bylo, a možná v budoucnosti ještě bude… Lidé mají takovou vládní moc, jakou si zaslouží. Bohu se nikdo vysmívat nebude! Co si myslíte, že čeká lidstvo za samozřejmé žití v nesezdanému soužití a rodičovství mimo manželství? Co čeká lidstvo za genderovou ideologii a LGBT pochody? Co čeká lidstvo za dávání zvířat na/nad úroveň člověka? Tvrdý Boží soud!

Doporučené kázání k prostudování: Bůh využívá války k prosazení své vůle

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest.“
Bible 21, Římanům 13,1-2

On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Bible 21, Daniel 2,21

„Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu má být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu Nebes.“
Bible 21, Daniel 4,21-23

„Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna.“
Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: „Odkud jsi?“
Ježíš neodpovídal.
„Nemluvíš se mnou?“ naléhal Pilát. „Nevíš, že mám moc tě ukřižovat, anebo tě propustit?“
Tehdy Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry.“
Bible 21, Jan 19,7-11

„Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům: Já jsem svou velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s lidmi a zvěří na ní a já ji svěřuji, komu se mi zlíbí. Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj a pro jeho zemi – tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby.“
Bible 21, Jeremiáš 27,4-7

„Nebo spustím Egyptské s Egyptskými, tak že bojovati budou jeden každý proti bratru svému, a přítel proti příteli svému, město proti městu, království proti království. A na nic přijde duch Egyptských u prostřed něho, a radu jeho sehltím. I raditi se budou modl a kouzedlníků a zaklinačů a hadačů. Dám zajisté Egypt v ruku pánů ukrutných, a král přísný panovati bude nad nimi, praví Pán, Hospodin zástupů.“
Kralická, Izaiáš 19,2-4

„I viděl jsem, když otevřel Beránek jednu z těch pečetí, a slyšel jsem jedno ze čtyř zvířat, ano praví, jako hlasem hromovým: Pojď a viz. I pohleděl jsem, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl na něm, měl lučiště. A dána jest jemu koruna, i vyjel, přemáhaje, a aby přemáhal. A když otevřel pečet druhou, slyšel jsem druhé zvíře, řkoucí: Pojď a viz. I vyšel jiný kůň ryzí. A sedícímu na něm dáno jest, aby pokoj vyzdvihl z země a aby se lidé vespolek mordovali; a dán jemu meč veliký.“
Kralická, Zjevení 6,1-4