Je zvíře jako tvor rovnocenný člověku? V žádném případě!

Je zvíře jako tvor rovnocenný člověku? Pes jako dítě, je to normální? Mohou lidé zvířata konzumovat?

Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh dal mezi člověka a zvířata určitý předěl. Zvíře není tvor, který je rovnocenný člověku. Obecně řečeno, člověk je nadřazen nad přírodu. Podle Bible si má člověk přírodu včetně živočišné říše podmanit a vládnout jí. To ale neznamená, že jí bude bezohledně ničit! Po potopě dal Bůh dovolení (pokyn) k tomu, aby člověk zabíjel zvířata pro potravu.

“Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem. Ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.”
Bible 21, Genesis 9,1-3

„Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.“
Bible 21, Genesis 2,19-20

Ďáblova past
Bůh povolil, že člověk může zabíjet zvířata pro potravu. Ďábel lidem vsugerovává, že zabíjet zvířata pro potravu je totéž co týrání zvířat. Tak to samozřejmě není! Týrání zvířat znamená působení bolesti zvířeti pro lidské potěšení z utrpení zvířete. Toto je samozřejmě hřích! Ďábel lidem namlouvá, že zabití zvířete je kruté a nemorální. V okultismu (jóga, hinduismus atd.) vidíme velký důraz na vegetariánství, veganství. Vegetariánství a veganství jsou formy okultismu! Okultisté tvrdí, že „vibrace“ masa jsou škodlivé a snižují duchovní vnímavost. To je samozřejmě ďáblův podvod.

“Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ Petr odpověděl: „To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného.“ Ale hlas k němu promluvil znovu: „Co Bůh očistil, neměj za nečisté!“ Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe.”
Bible 21, Skutky 10, 9-16

„Jezte, cokoli se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte,“
Bible 21, 1. Korintským 10,25

Někteří lidé tvrdí, že Pán Ježíš Kristus byl vegetarián. To je samozřejmě nehorázná lež! V Bibli naleznete hned několik případů, kdy Ježíš jedl maso:

“Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich (pozn. ježíš): Máte tu něco k jídlu? Podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před nimi.”
Bible 21, Lukáš 24,41-43

Ježíš poslal Petra a Jana se slovy: „Jděte nám připravit beránka k velikonoční večeři.“
Bible 21, Lukáš 22,8

Zvířata nebyla stvořena jako Boží obraz na zemi!
Ďábel lidem vnucuje, že zvířata byla stvořena k Božímu obrazu. Pokud někdo přímo nebo nepřímo tvrdí (myšlením, skutky), že zvíře bylo stvořeno k Božímu obrazu, hřeší! Bible nám jasně a neomylně říká, že pouze člověk byl stvořen k Božímu obrazu! Člověk má nad zvířaty vládnout! Vládnutí nad zvířaty není totéž co týrání!

“Tehdy Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.”
Bible 21, Genesis 1,26-27

Někteří lidé si neuvědomují, že zvířata jednají pudově, nemají rozum, proto nemohou být spaseni. Někteří křesťané přesto doufají ve spásu zvířat! O ničem takovém Písmo nehovoří!

“Tihle se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku.”
Bible 21, 2. Petr 2,12

Média jako nástroj k manipulaci
Dneska je situace taková, že si lidé stále častěji utvářejí vztah ke zvířatům pouze skrze média a internet. Málokdo si uvědomuje, že všechny významná média vlastní okultní elita, která manipuluje světem. Proto v médiích vidíme účelové a podvodné informace, dezinformace, manipulaci, hraní na city, záměrné vyvolávání strachu…

Doporučený článek k prostudování: Sledování televize je pro člověka nebezpečné!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22

Závěr
Bůh stvořil zvířata nejen jako potravu pro lidi a další zvířata, ale i pro pomoc lidem (pes jako hlídač, kočka loví myši atd.) a pro pomazlení. Mít rád zvířata je v naprostém pořádku. Dnešní situace je však taková, že lidé na základě ďáblova učení, jeho manipulace a sugesce, dávají zvířata na/nad úroveň člověka, odmítají jíst zvířecí maso. Dnešní lidé poměrně často upřednostňují zvíře před člověkem! Vidíme zvířecí krematoria, lidé si půjčují na drahé veterinární zákroky a stravu zvířete… Někteří lidé si pořizují psa místo dětí. Dříve tvořili mladou rodinu žena, muž a dítě. Dnes si mladí pořídí psa a až pak, někdy, za delší dobu i dítě. Podobná situace je u starších párů. Tito lidé se chovají ke svým zvířecím miláčkům jako by šlo o jejich děti či vnoučata. Jsou případy, kdy je přednější zvíře než vnoučata!

„Uvědomila jsem si, jak se paní veterinářka nenápadně usmívá, když pozorovala mého muže. Ten dával našemu pejskovi pusu na místo, kam právě dostal injekci. Pak ho vzal do náruče a houpal s ním jako s miminem,“ vypráví pětašedesátiletá Ivana. Jezevčíka si s manželem pořídili, když šli do penze a dotyčný Artuš se stal středobodem jejich života. „Mám pocit, že se manžel tak nemazlil ani s našimi dvěma syny, když byli malí. Je do Artuše úplně zblázněný. Ale já taky. Tolik něhy a lásky jsem od synů nikdy nezažila,“ vypráví.
Příběh z internetu

Dneska vidíme, že zvířata už nejsou jen rovnocennými členy domácností, nýbrž jsou členy nejmilovanějšími, nejhýčkanějšími, nejdůležitějšími. V některých rodinách není zvíře jen právoplatným členem, ale spíše hlavní osobností. Někteří lidé mají zvíře za boha, kterému se svým hříšným jednáním klaní! Také jednání lze považovat za uctívání božstva! Genderová ideologie, dávání zvířat na/nad úroveň člověka, to je tažení ďábla proti lidem (tradiční rodině)! Čiňte pokání!

„Je to poslední fáze civilizace, po které už bude následovat jen vyhynutí. Protože druh, který nepečuje o vlastní mláďata, respektive je ani nechce, a místo toho si hýčká jiný druh, dopadne špatně.“
Biolog Stanislav Komárek

Doporučený článek k prostudování: Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?