Bůh je Pánem Nebe i Země, ne ďábel

Ďábel je v Bibli mimo jiné označován za „vládce tohoto světa“ Existuje pseudokřesťanské učení, které říká, že ďábel je neomezeným a právoplatným vládcem tohoto světa a Bůh do běhu událostí může zasahovat pouze „za určitých okolností“ Toto učení musím striktně odmítnout, neboť hovoří o omezeném (falešném) bohu! Když ďábel na poušti Ježíši Kristu tvrdil, že má absolutní moc ve stvoření, a že s ním může libovolně disponovat, tak samozřejmě lhal. Ďábel je arcilhář!

„Už s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic,“
Bible 21, Jan 14,30

„Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci.“
Bible 21, Lukáš 4,6

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible 21, Jan 8,44

Biblická pravda je taková, že ďábel je falešný a omezený bůh. On není a nikdy nebyl plnohodnotným panovníkem, vládcem světa. Ďábel je pouze dočasným (neboť je již odsouzen) a omezeným vládcem světa. Ďábel je omezen Kristovou absolutní mocí. Ďábel i všichni jeho démoni jsou plně Kristu podřízeni. Před Kristem se chvěje každý démon včetně ďábla!

Křesťan rozhodně nemůže věřit tomu, že ďábel má ve stvoření neomezenou moc. Pokud by to tak bylo, tak by nikdo z nás už nežil, neboť ďábel je zločinec a vrah (Jan 8,44).

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.“
Bible 21, Zjevení 1,4-5

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18

„Ty věříš, že jest jeden Bůh. Dobře činíš. I ďáblovéť tomu věří, avšak třesou se.“
Kralická, Jakub 2,19

V této souvislosti bych chtěl upozornit na chybu v Českém studijním překladu. Zde je uvedeno (Lukáš 4,6), že ďábel má pravomoc (právo a moc). Tak to rozhodně není. Ďábel má pouze moc, k tomu všemu ještě omezenou.

Bůh je pravým a neomezeným Pánem celé Země. Bůh dává světu řád, politické systémy atd. Bůh celé stvoření vede a udržuje. Amen.

Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible 21, Skutky 17,24-27

„Ty jsi stvořil nebe a zemi i všechny úžasné věci pod nebem. Jsi Pánem všeho – tobě se, Hospodine, nemůže nikdo postavit.“
Bible 21, Ester 4,19

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Bible 21, Ageus 2,8

„On činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Bible 21, Žalm 135,6

„Všechna zvěř v lese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny ptáky v nebesích, divoké šelmy jsou mým vlastnictvím.“
Bible 21, Žalm 50,10-11

„Hospodin však na moře seslal veliký vítr, a na moři se strhla tak veliká bouře, až hrozilo, že loď ztroskotá.“
Bible 21, Jonáš 1,4

„On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic.“
Bible 21, Žalm 135,7

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest.“
Bible 21, Římanům 13,1-2