Roger a jeho zkušenost s démony

Roger Morneau
Roger Morneau (1925-1998) byl muž, který se v mládí zapletl do spiritismu, což není nic jiného, než vyvolávání a uctívání démonů. Roger navštěvoval tajný spolek, který byl velmi významný pro samotného satana. V knize Cesta do nadpřirozeného světa (A Trip Into the Supernatural) Roger popisuje, co všechno prožil v tomto tajném spolku. A také to, jak ho Bůh vytáhl z moci zuřícího satana.

Roger během svého života natočil několik rozhovorů. Jeden zde máme na videu:

Video: Roger a jeho zkušenost s démony
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Roger:

„Když se dostanete do tajné společnosti uctívačů duchů, pak, a zvláště pokud jste tam pozváni příkazem těch nahoře ve světě duchů se odsud nikdy nedostanete zaživa. A to přesně to, co hrozilo mě a mému příteli a vůbec jsme o tom nevěděli.“

„Ti údajní duchové mrtvých, jsou ve skutečnosti démoni. Nádherné bytosti. Uctíváte satana a všechny jeho anděly. Jsou stejně tak krásní, jako když byli vyhnáni z nebe.“

„Ti duchové zhmotněli, oni je vyfotili a měli je tam provedené v obrazech, bylo jich tam kolem stovky.“

„Jsou tisíce uctívačů duchů v různých společnostech uctívačů duchů na tomto světě. „Ale“, říká, „Jsme elita. Známe celou pravdu o tom zlém a jeho andělech“. „Nejsou to úchylně vypadající bytosti, jsou to úžasná stvoření“.“

„Měli tři zásadní strategie, které jsme měli následovat: „Zaprvé“, říká satan, „musíme zajistit, aby lidé uvěřili, že satan a jeho andělé (démoni) vůbec neexistují.“. Druhým bodem bylo nalézt způsob, kterým by bylo možné získat absolutní kontrolu nad lidskou myslí. A to se mělo stát vyjmutím hypnotismu z okultní sféry a jeho předložením jakožto nové vědy pro užitek lidstva. Cítili, že vyjmutí hypnotismu ze sféry okultna a jeho předložením jakožto nové vědy pro užitek lidstva, bychom poté mohli využít proslulé lidi, pedagogy, lidi velkého nadání, kteří by dělali obrovské věci, jako třeba domněle vracet lidi v čase, do bývalých životů. Jde o toto: V myslích obecné veřejnosti to vytvoří, pevně, neochvělou důvěru ve velký klam. Toto má být tedy způsob, kterým za pomoci mysticismu zbavit západní svět křesťanství. Třetí bod je zničit Bibli, aniž by bylo třeba ji pálit. Na velké valné hromadě bylo rozhodnuto, že satan bude osobně učit Charlese Darwina, položit základy jeho evolučním teoriím. Byl učen samotným satanem. Satan a jeho poradci pochopili, že pokud byl někdo naveden věřit v evoluční teorii, dokonale to v jeho životě zničí biblickou představu stvoření, pád člověka a nárok na vykoupení. Kdokoliv učí evoluční teorii je považován za kazatele skvělého náboženského systému. A řekl, že každý učitel té teorie je duchy uznávaný jako velmi hodnotná osoba. A že mu dává velice zvláštní posvěcení od samotného satana. Tak, že dostane velkou moc, jak vnuknout duchovní slepotu, schopnost přesvědčit a konvertovat.“

Roger tvrdí, že evoluční teorie byla lidem dána exkluzivně samotným satanem. Každý učitel evoluční teorie je démonickými duchy uznávaný jako velmi hodnotná osoba. Těmto lidem se dostává velice zvláštního posvěcení od samotného satana.

Doporučený článek k prostudování: Evoluce je velký podvod!

„Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.“
Bible 21, Matouš 18,6

evoluce

Satan je poražený!
Satan ze sebe dělá silného, ale ve skutečnosti je poražený, podřízen Ježíši Kristu a na konci věků bude zničen v ohnivém jezeře. Ježíš Kristus má absolutní moc na Nebi i na Zemi. Pokud má Ježíš absolutní moc, jakou moc má satan? Satan má pouze takovou, k jaké dostane svolení.

„Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: „Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!
Bible 21, Marek 1,27

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18