Duchovní svět existuje

Jako křesťané víme, že duchovní svět existuje. Existuje nejen v Nebi, ale i tady na Zemi (pod nebeskou klenbou). Součástí tohoto duchovního světa je nejen biblický Bůh, ale také andělé a satan (ďábel).

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.“
Bible 21, Genesis 1,1-2

Duchovní svět je všude okolo nás, jen ho lidé běžně nevidí. Vhled do duchovního světa dává Bůh některým lidem. Na určitých úrovních a stupních ho mají křesťané, kteří mají duchovní dar rozlišování duchů. Nutno říct, že ne všechny duchovní dary bývají platné vždycky a všude. O jejich platnosti rozhoduje svrchovaný Bůh.

„Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 12,4-11

V tomto duchovním světě se vyskytují dva druhy andělů:

1. Boží (dobří) andělé jsou stvořené bytosti, které jsou stejně jako křesťané služebníci Boží. Boží andělé pomáhají lidem, kterým se má dostat spásy (křesťanům, malým dětem). Tito andělé rozhodně nejsou žádná energie, vibrace atd.!

„Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.“
Bible 21, Žalm 34,8

„Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně!“
Bible 21, Žalm 103,20

„Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy.“
Bible 21, Židům 1,14

„Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: „Rychle vstávej!“ Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl: „Oblékni se a obuj.“ Když to udělal, anděl pokračoval: „Vezmi si plášť a pojď za mnou.“ Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy; myslel si, že má vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl opustil.“
Bible 21, Skutky 12,6-10

Lidé se k Božím andělům nesmí modlit, nemají k nim volat, žádným způsobem se jim nemají klanět ani jim za nic děkovat. Totéž platí o zemřelých lidech včetně panny Marie, která zemřela a čeká na vzkříšení. Máme volat a děkovat pouze Bohu!

“Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.”
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

Boží andělé na příkaz Boha vykonávají Boží soudy. Vzpomeňme Herodese, který ve své pýše dovolil, aby byl oslavován jako Bůh.

„A ihned jej udeřil Pánův anděl za to, že nevzdal slávu Bohu: byl rozežrán červy a zemřel.“
Bible 21, Skutky 12,23

Na konci věků budou Boží andělé vhazovat hříšníky do ohnivého jezera.

„Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Bible 21, Matouš 13, 49-50

2. Padlí andělé jsou také stvořené bytosti, které jsou omezené místem (pouze Bůh je všudypřítomný). V Písmu jsou označováni také jako démoni, nečistí duchové. Démoni poslouchají satana, který je nejvyšším padlým andělem. Satan a jeho démoni operují mezi zemí a nebeskou klenbou. Satan a jeho démoni mohou pouze dělat to, co jim Bůh dovolí nebo přikáže. Satan je jako pes uvázaný na vodítku!

Písmo říká, že jsou tyto bytosti okolo nás (v některých případech přímo v lidech – démonické obsazení). To ale neznamená, že se na ně máme příliš soustředit. Křesťané se na ně sice nemají soustředit, ale na druhou stranu nemají dělat, že neexistují. Křesťan nesmí popírat existenci těchto bytostí! Křesťan má upozorňovat na jejich podvody a klamy, na jejich učení… Každé falešné křesťanské učení pochází od démonů! Pokud by měl křesťan absolutně ignorovat démony, neměl ani bdít, rozsuzovat, odhalovat jejich pasti, vymítat démony… Náš boj není proti lidem, ale proti démonům!

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,12

“Odpověděl jim (pozn. Ježíš): „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.”
Bible 21, Lukáš 17,18

“Běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, neboť ďábel sestoupil k vám, maje hněv veliký, neboť ví, že má již málo času.”
Bible 21, Zjevení 12,12

Satan a démoni to s žádným člověkem nemyslí dobře. Jsou to podvodníci, lháři, manipulátoři… Rádi se vydávají za “dobré anděly světla”. Démoni s oblibou kopírují Boha, zejména pak dary Ducha Svatého. Démoni stojí za okultismem, např. za spiritismem. V tomto případě oklamaní lidé komunikují s démony, kteří se přestrojují za zemřelé lidi (dokážou imitovat podobu i hlas). Podobné je to se spiritistickou tabulkou Ouija, s únosy lidí mimozemšťany, se zjeveními panny Marie a mnohým dalším.

“Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.”
Bible 21, Jan 8,44

“Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.”
Bible 21, 2. Korintským 2,11

Na konci věků bude na Boží příkaz vytvořena tyranská vláda (všechny světské vlády dává Bůh – Římanům 13,1-8; Daniel 2,21; Daniel 4,22; Jan 19,11), kdy budou vypuštěni čtyři velící démoni, kteří budou velet mohutnému démonskému vojsku, které nějakým způsobem (fyzicky, duchovně?) pobije třetinu lidí. Toto může být už nyní!

“Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.”
Bible, překlad 21. století, Zjevení 9,13-21

Křesťané mají na své straně Boha Ježíše Krista, který je nejvyšší autorita nad satanem a jeho démony (resp. nad vším stvořeným). Ježíš Kristus satana porazil svou obětí na kříži. Satan je poražený už v tomto věku! Díky tomu se křesťané satana neobávají. Křesťané, i když je okolo nich satanovo království, užívají si Božího pokoje.

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Bible 21, Koloským 2,8-10

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible 21, překlad 21. století, 1.Petr 3,21-22

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible 21, Jakub 2,19

Křesťané mohou v Kristově autoritě démony vyhánět z lidí, okřikovat je.

“Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích,”
Bible 21, Marek 16,17

Na konci věků budou všichni démoni (včetně satana) uvrženi do ohnivého jezera.

“Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.”
Bible 21, Zjevení 20,10

„Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!“
Bible 21, Matouše 25,41