Duchovní smilstvo

Smilnění, cizoložství znamená nevěru. Pokud to převedeme do duchovní oblasti, hovoříme o duchovní smilstvu (duchovní nevěře). Duchovní smilstvo znamená, že křesťan vnáší do Kristova evangelia falešné učení, učení démonů (spolčuje se s démony a vydává se jim). Falešné učení se může na první pohled jevit jako pravé Kristovo učení! Duchovní smilstvo je často spojené s bohy a bůžky, modloslužbou, okultismem…

„To vše proto, že tolik smilnila ta smilnice tak vábivá, mistryně kouzel, která kupčila s národy skrze smilstva svá a s pokoleními skrze svá kouzla. „Hle, já jsem proti tobě!“ praví Hospodin zástupů. „Vyhrnu ti sukni nad hlavu; ukážu národům tvou nahotu a královstvím tvou ostudu.“
Bible 21, Nahum 3,4-5

Co konkrétně je duchovní smilstvo?
1. Když křesťan zaměňuje božstvo za biblického Boha. Často dochází k tomu, že se křesťané nějakým způsobem spolčují z božstvem, vyznávají ho, nauky božstev vtěsnávají do křesťanského učení.
2. Když se křesťan spolčuje se světem, uctívá nějaké božstvo ze světa.

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible 21, Jakub 4,4

3. Pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění prosperity (finance, uzdravení z fyzických nemocí…), to pochází ze světa, dokonce z okultismu. Křesťan duchovně smilní, když toto zatahuje do křesťanství.
4. Falešný ekumenismus, sjednocení všech církví pod jednu. Učení, že všichni uctívají stejného (biblického) Boha, nemá biblická základ. Jsou tady lidé, kteří v kristově jménu dělají mnoho zázraků (uzdravení z fyzických nemocí atd.). Tito lidé kážou o kristu, pořádají konference a uzdravující shromáždění… Problém ale je, že uctívají falešného krista (démony)!

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Bible 21, Lukáš 13,22-28

5. Ve falešném křesťanském směru, které Písmo nazývá „Jezábel“, „veliká nevěstka“, vidíme duchovní smilnění v podobě spojování se světem, uctívání soch a obrazů, vtěsnávání pohanských tradic a rituálů do křesťanství, uctívání zemřelých lidí, vykonávání zakázaných duchovních praktik v křesťanství… Jde o Římsko-katolickou církev. Mnoho následovníků této církve praktikuje ve svém životě duchovní smilstvo!

„Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé skutky – tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible 21, Zjevení 2,18-23

„Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva.“ A odnesl mě v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.
Bible 21, Zjevení 17,1-5

Duchovní smilstvo, smilstvo tělesné = hřích
Už víme, co je duchovní smilstvo. Pojďme zmínit i tělesné smilstvo. Pojem „tělesné smilstvo“ zahrnuje jakoukoliv sexuální aktivitu mimo manželství. Duchovní smilstvo je hříšný skutek stejně jako smilstvo tělesné. Z každého smilstva by měl člověk činit pokání, jinak skončí v „pekle“.

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible 21, Galatským 5,19-21