Jsou sny jen od Boha, nebo i od satana?

Jsou sny jen od Boha, nebo i od satana? Pozor, skrze sny k lidem promlouvá nejen Bůh, ale i satan! V různých snářích jsou klamné informace!

Bůh se sny počítá a používá je. Bible:

„Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy.“
Bible, Matouš 2,12-22

„Jednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. „Žádej mě o cokoli a dám ti to,“ řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: „Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při tobě. Tuto velikou přízeň jsi mu zachoval, když jsi dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnu, jak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. Já jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?“ Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: „Protože jsi žádal právě o to – nežádal jsi dlouhý život, nežádal jsi bohatství, nežádal jsi ani smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu – proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to, oč jsi nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na mé zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život.“ Šalomoun se pak probudil a hle – byl to sen.“
Bible, 1. Královská 3,5-15

Sny jsou zmíněny i k poslední době, která jsou tady od Ježíše:

„V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu.Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.“
Bible, Skutky 2,17

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, 1. Petr 1,19-20

I dnes Bůh s některými lidmi komunikuje prostřednictvím snů. Někdy chce lidem zjevit proroctví, jindy je chce varovat před něčím špatným (událostí, člověkem atd.), a jindy chce zase člověka před něčím napomenout. Některými sny nás chce Bůh i potěšit 🙂

Vždyť i některé kapitoly z Bible jsou psány prostřednictvím snů. Mnohé sny a vidění obsažené v Bibli jsou prorocké. Je pravda, že mnoho proroctví je napsané v symbolech, např. Zjevení Janovo.

Ilustrační foto

Ne všechny sny jsou od Boha!
Je tady vetřelec snů – satan (ďábel, otec lži), který se poměrně často skrze sny dostává do lidské mysli. Těmto útokům jsou vystaveni nejen nevěřící, ale i křesťané. Sny od satana často způsobují zmatek, obavy, strachy… Skrz sny může satan přivést lidi k hříchu, např. k okultismu, smilstvu, krádeži, vraždě… Někdy je obtížné zjistit, které sny jsou od Boha a které od satana. Satan může dát lidem, jak děsivé sny (noční můry, spánkové paralýzy), tak i „hezké sny“, ze kterých máme dobré pocity! Démoni s oblibou dávají lidem pocity slasti, euforické pocity (např. během rituálů jógy a meditace), to vše za účelem klamu nebo závislosti na nich samotných.

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

Také mysleme na to, že sen může vyplodit lidská mysl. Vždyť Bůh nás stvořil jako myslící bytosti, které mají možnost volby. Naše sny se mohou odvíjet od toho, co zažijeme, vidíme, čím se zabýváme… Podle můžeme mít sen.

Jak poznám, že je sen od Boha?
Křesťan by měl poznat, když se ráno probudí, že mu Bůh skrz sen něco sdělil (Boží Duch mu sděluje pravdu). Stejně jako cítí, když k němu Bůh promlouvá v bdělém stavu. Také není od věci si sen prověřit v Bibli (zda je sen v souladu s Písmem). Sny od Boha jsou zpravidla logické a dávají smysl. Bůh nám nikdy nezjevuje zmatené „slátaniny“, které nemají hlavu ani patu. Bůh chce, aby člověk v noci prožíval pokoj, aby si odpočinul, vždyť je to právě Bůh, kdo dal člověku sny.

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, 1. Tesalonickým 5,21-22

Doporučení
Pořád studujte Bibli, choďte v Duchu, poddávejte se Bohu, spoléhejte se na Boha, mějte s Bohem osobní vztah, modlete se k Bohu v pokoře, milujte Boha, mějte víru v Boha, chvalte Ho, učte se od Něj… Pak budete mít moudrost identifikovat své sny a mnoho dalšího.

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“ Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží..“
Bible, 1. Petr 5,5-7

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,“
Bible, Jakub 4,7

Před spaním si můžete říct následující verš:

„Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.“
Bible, Žalmy 4,9

Doporučuji vám, nepřemýšlejte o každém snu, nezatěžujte se úplně každým snem. Pak by se mohlo stát, že se z vás stane „vykladač snů“, a to je velký prostor pro satana a jeho démony!

„Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí“
Bible, Koloským 2,18

Pozor na vykladače snů ze světa!
Nikdy nevěřte světským vykladačům snů, snářům. Ve snářích jsou klamné informace! Světští vykladači snů jsou okultisté. Světský výklad snů je učení démonů a spolupráce s nimi!

„Neposlouchejte proto své proroky a věštce, své vykladače snů, jasnovidce a čaroděje, kteří vám říkají, ať se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži, které vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu vás pryč, abyste zahynuli.“
Bible, Jeremiáš 27,9-10

„Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! Já jsem je neposlal, praví Hospodin.“
Bible, Jeremiáš 29,8-9