Jaký máte vztah k penězům?

Ať se už se nám to líbí nebo ne, žijeme ve světě, ve kterém vládne honba za penězi. Žijeme ve světě leasingů, úvěrů, kreditních karet a hypoték. Lidé jsou stále více zotročeni penězi. Mnozí jsou pro peníze ochotni udělat takřka všechno a nebudou jich mít nikdy dost. Bible nás upozorňuje na to, že v posledním času (což je nyní a od Ježíše) budou lidi milovat sami sebe a peníze:

2. Timoteus 3,1-5: „Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“

Moc vás prosím, myslete na to, že pro toho, pro kterého jsou peníze vším (modla), je Boží království nedostupné:

Efezkým 5,3–5: „O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.“

Bible neodsuzuje bohaté lidi, peníze nejsou závadné, závadná je láska k nim. Bible upozorňuje na to, že láska k penězům může člověku velmi uškodit:
1. Timoteovi 6,10: „Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“

Chamtivost je špatná vlastnost (je to hřích):
Lukáš 12,15: „Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“

Spoléhat se na bohatství je nesmysl:
Přísloví 11,28: „Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou.“

Nehromaďte si bohatství tady na zemi, soustřeďte se a spoléhejte se na Pána:
Matouš 6, 19-21: „Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.“

Je to smutné, ale lidé, kteří jsou „bohatí“ (např. majitelé firem, kteří jsou často velmi zadlužení – jejich firma funguje jen díky bankovním úvěrům), často jednají s „chudými“ povýšeně. Bible na to upozorňuje:
Přísloví 14,20: „Chuďas je na obtíž i svému příteli, boháče ale všichni milují.“

Bohatství často nepřináší dobro, bohatí lidé se často o své bohatství velmi obávají a to jim přináší neštěstí:
Kazatel 5,12: „Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu neštěstí.“

Je nesmyslné se honit za penězi. Nemiluj peníze, nebuď náročný, buď spokojený s tím, co máš:
Filipským 4,11–13: „Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje“

Hebrejcům 13,5: „Ať je váš způsob života oproštěn od lásky k penězům, zatímco jste spokojeni s přítomnými věcmi.“

Peníze pominou:
Přísloví 23,4: „Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!“

Myslete na to, že:
Skutky 20,35: „Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.‘“

Ohledně financí se můžeš ptát Boha, On ti odpoví:
Jakub 1,5: „Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad!“

Učte své děti finanční gramotnosti, v životě se jim to bude velmi hodit:
Přísloví 22,6: „Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne.“

Bible nás také varuje před lenochy:
Přísloví 13,4: „Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete.“

2. list Tesalonickým 3,10: „Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí“

Můj vztah k penězům (a Bohu)
Jsem člověk, který „pořád“ děkuje Bohu za dary, které mi dává. Děkuji Bohu za dostatek peněz, úspěšné podnikání… Plně si uvědomuji, že bez Něho bych nebyl ničím. Vlastně bych ani nebyl. K životu potřebuji hlavně Boha, On je na prvním místě – vždycky, v každé situaci! Nezdráhám se před Ním pokleknout, děkovat a prosit. Co se týče peněz, o všech investicích rozhodujeme společně s Bohem. Myslím si, že můj vztah k penězům je díky Bohu dobrý. Rozhodně si nehromadím poklady zde na Zemi, ale v Nebi u Boha.