Gay, lesba a věřící? Je homosexualita z Božího hlediska v pořádku?

V ČR je čím dál více věřících, kteří tvrdí, že praktikovaná homosexualita není hřích. Někteří křesťané vám řeknou, že Bohu je úplně jedno, jestli je křesťan gay nebo lesba. Tito lidé často dodávají, že Bůh všechny homosexuály miluje. Vrchol všeho je Papež František, který dlouhodobě praktikovanou homosexualitu omlouvá.

Pravda je taková, že Bůh miluje homosexuály, stejně jako zloděje, závistivce, prostitutky a vrahy, ale praktikovaná homosexualita je mu odporná – pro Boha je to ohavnost, hřích. Toto nám říká Boží slovo. Boží slovo také říká, že všichni ohavní (homosexuálové, muži oblékající se jako ženy atd.), pokud nebudou činit pokání, skončí v „pekle“.

„S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.“
Bible 21, Leviticus 18,22

„Kdyby muž souložil s mužem jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost; jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich.“
Bible 21, Leviticus 20,13

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
Bible 21, 1. Korintským 6,9-10

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 21,8

„Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný!“
Bible 21, Deuteronomium 22,5

Boží láskou nemůžeme omlouvat hřích. Říct, že Bůh miluje homosexuály a nedodat k tomu, že je pro Něj praktikovaná homosexualita hřích a ohavnost, to je manipulace a hřích. Bůh miluje všechny hříšníky, ale nenávidí hřích, hříšníkům dává milost k pokání. Je potřeba si uvědomit, co je pravé pokání: hřích rozeznáme, vyznáme ho Bohu v pokojíku a nepokračujeme v něm (hřích se nám hnusí). To je pravé pokání.

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“
Bible 21, Skutky 26,20

Běda všem křesťanům, kteří tvrdí, že praktikovaná homosexualita není hřích!

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Bible 21, Izaiáš 5,20

Všichni zhřešili, „můžeme“ spadnout do nějaké hříchu (modloslužba, chamtivost, závist, podvod atd.), ale nemůžeme v hříchu setrvávat. Pokud spadneme do hříchu, musíme činit pokání. Kdo nečiní pravé pokání, zemře v ohnivém jezeře!

Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Bible 21, Římanům 6,23

Závěr
Bůh stvořil člověka jako muže a ženu – pro manželství a plození dětí. To je u homosexuálních párů nemožné.

„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Bible 21, Genesis 1,27

Křesťané mají stát v pravdě. Na základě Božího slova mají rozsuzovat. Křesťané také mají odsoudit hřích, ne ho omlouvat nebo ignorovat. Křesťané nemají odsoudit hříšníka, ale hřích ano! Ježíš cizoložnici neodsoudil, ale ten hřích ano: „Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.“ (Jan 8,11). Kdyby ta cizoložnice v hříchu pokračovala, skončila by v ohnivém jezeře.

„Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Bible 21, 1.Korintským 5,12-13

„Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.“
Bible 21, Jan 7,24

„Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.“
ČSP, Židům 4,12

Z Božího slova víme, že Sodomu a Gomoru Bůh kvůli vykonanému smilstvu (což je mj. i praktikovaná homosexualita) zničil sírou a ohněm. To stejné čeká všechny, co páchají tento hřích (včetně lidí, kteří bez sňatku praktikují sex). Homosexuálové, čiňte pokání a obraťte se k Bohu. Křesťanští homosexuálové, čiňte pravé pokání. Opusťte hříšný způsob života a budete spaseni. Odsuďte sami svou praktikovanou homosexualitu a tak zachráníte svou duši před zahynutím. Mzdou hříchu je věčná smrt! Amen.

„Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně.“
Bible 21, Judův 1,7

Video: Osvobození od homosexuality