„Učit ženě nedovoluji“ – ženy kazatelky

Žádná žena nesmí vyučovat duchovním věcem muže! Žena nesmí vést církevní organizaci. Žena nesmí být kazatelka/pastorka. Ženy tyto věci prostě nesmí dělat. Toto berme vírou. Bůh to tak ustanovil.

Co je v níže uvedených verších k nepochopení?

„Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti. Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. Adam zajisté prve jest stvořen, potom Eva. A Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla. Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.
Kralická, 1.Timoteus 2,11-15

„Žena ať se učí (přijímá poučení) v tichosti a s veškerou podřízeností. Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam; žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. Bude však zachráněna skrze rození; ženy jsou zachráněny, setrvajíli ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí.
ČSP, 1.Timoteus 2,11-15

„Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.“
ČEP, 1.Timoteus 2,11-15

Hlavou muže je Ježíš Kristus, hlavou ženy její muž. Žena se má ve všem podřizovat svému muži. Proč? Pro svou ochranu, bezpečí, milost a pokoj.

„Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.“
Bible 21, 1. Korintským 11,3

„Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům.
Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla. „Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.“ Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi. Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena ať má svého manžela v úctě.“
Bible 21, Efeským 5,22-33

„Také starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté: ať nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty. Ať učí mladé ženy milovat své muže a děti, být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst.“
Bible 21, Titus 2,3-5

Had (ďábel) v Rajské zahradě svedl Evu. Eva převzala vládnoucí úlohu a Adam jí poslechl. V tom byl ten největší problém. Adam měl Evě nařídit, že takhle prostě ne!

„Adamovi řekl: „Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! “
Bible 21, Genesis 3,17

Závěr
Je nepřípustné, aby žena vyučovala duchovním věcem muže. Pozor na různá vyučování žen přes sociální sítě, Youtube aj. Je nepřípustné, aby žena byla ve vedení církve nebo dokonce zakládala církev. Je nepřípustné, aby žena byla kazatelka, farářka (aby kázala mužům). Církve, které toto nerespektují, hřeší a otevírají bránu démonům. Často jde o církve, které šíří falešné učení. Když v nějaké církvi uvidíte ženu jako duchovní vůdkyni, křesťanskou kazatelku, odmítněte její poučky a výklady Písma. Vše ať děje v lásce!

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible 21, Římanům 16,17-18

„Všechno ať se mezi vámi děje v lásce.“
Bible 21, 1. Korintským 16,14

Problém křesťanských žen je ten, že se rozhodují na základě emocí, logiky, intuice. Ženy ujíždějí na rozumování. Ženy chtějí často řešit věci vlastní silou. Ženy chtějí vyřešit problém „teď hned“. Díky tomu nežijí vírou a uhašují Ducha. Křesťan má žít vírou. Křesťan se má nechat vést Duchem (což může být někdy velmi nepříjemné).

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible 21, Přísloví 3,5

Rozhodně to neberte tak, že jsou ženy méně důležité nebo dokonce podřadné! Skutečnost, že je žena poddána muži, ji nijak nesnižuje. Ženy mají jiné poslání, jinou službu s jiným zaměřením. Žena pod autoritou svého muže nebo vedoucího církve, může vyučovat jiné ženy a děti. Žena může kázat evangelium. Žena může prorokovat. Prorokyně mají být podřízeni svému muži nebo vedoucímu církve, neboť prorokování má svá pravidla. Amen.

„Také starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté: ať nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty. Ať učí mladé ženy milovat své muže a děti, být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst.“
Bible 21, Titus 2,3-5

„Filip měl čtyři mladé dcery, které prorokovaly.“
Bible 21, Skutky 21,9

„Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují. “
Bible 21, 1. Korintským 14,27-29