Může být žena pastorka/kazatelka?

V některých dnešních církvích vidíme, že jsou ustanovovány ženy jako starší a kazatelky (ženy duchovní vůdkyně). Toto je nebiblické, protibožské jednání! Takové jednání je velká vzpoura vůči Božímu ustanovení! Z církve, kde je žena duchovní vůdkyně, se dříve nebo později stane ďáblův spolek založený na emocích, ne na víře. Tyto církve se dobrovolně vydávají ďáblu a jeho démonům, neboť se vzpírají Božímu ustanovení. Přes tyto církve se často šíří falešná křesťanská učení.

„Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti. Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. Adam zajisté prve jest stvořen, potom Eva. A Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla. Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.
Kralická, 1. Timoteus 2,11-15

„Žena ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam; žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. Bude však zachráněna skrze rození; ženy jsou zachráněny, setrvajíli ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí.
ČSP, 1. Timoteus 2,11-15

Kde se vzalo toto nebiblické učení a jednání?
Nejprve je potřeba zmínit, že každé falešné křesťanské učení pochází od démonů! Pavlovy listy nejsou Boží slovo – tím argumentují někteří obhajovači žen kazatelek a duchovních vůdkyň. Prosím vás, pokud by chtěl někdo odstranit z Bible tyto listy (Korintským, Titus, Efeským, Galatským, Koloským, Filemon, Římanům a další), to by z Nového zákona moc nezbylo. Berme vírou, že Bible je Boží slovo. Jiní křesťané argumentují tím, že Pavel reagoval na konkrétní problémy v efeské církvi. Toto nebiblické tvrzení vyvrací verš, kterým Pavel celý oddíl uzavírá na konci třetí kapitoly:

„Pakliť prodlím, abys věděl, kterak máš v domu Božím chovati se, jenž jest církev Boha živého, sloup a utvrzení pravdy.“
Kralická, 1. Timoteus 3,15

Tady vidíme, že Pavel hovoří o univerzálním návodu, jak má vypadat a fungovat Boží dům – církev živého Boha.

Shrnutí
Muž a žena si jsou před Bohem rovni, nejsou však stejní. Ženy mohou vyučovat ženy a děti. Ženy se mohou veřejně modlit a prorokovat. Ženy mohou užívat dary Ducha Svatého. Ženy mohou vymítat démony. Ženy mohou kázat evangelium hledajícím a ztraceným. Ženy jenom nemají mít duchovní autoritu nad muži. Toto berte za fakt a tím se také striktně řiďte! Muž je hlavou ženy, hlavou muže je Kristus. Ženy mají svého muže poslouchat a podřizovat se mu. Ženy se mužům podřizují pro svou ochranu, bezpečí, milost a pokoj.  Amen.