Babylonská věž a Evropská unie

V biblických dobách celá země hovořila jednou řečí. Lidé začali budovat město, kterému dominovala věž, jejíž vrchol měl být vystavěn až k Nebi. Cílem stavby věže bylo vyvýšit svou vlastní velikost (lidská sláva a pýcha) a odpadnutí od uctívání pravého Boha. Lidé nechtěli být rozptýleni po celé zemi, což bylo protibožské jednání. Bůh řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem“ (Genesis 9,1). Jednání těchto lidí se pochopitelně Bohu nelíbilo. Proto Bůh sestoupil dolů z Nebe a zastavil lidi tím, že zmátl jejich řeč. Díky vzájemnému neporozumění město včetně věže zůstalo rozestavěné. Bůh lidi rozptýlil po celé zemi. Město dostalo jméno Bábel (hebrejské jméno pro Babylon), což znamená Zmatek, protože tam Bůh zmátl lidskou řeč. Město Bábel bylo založeno Nimrodem.

Jako křesťané máme o původu jazyků jasno – od neúspěšné stavby babylonské věže lidé hovoří různými jazyky. Z příběhu plyne, že pýcha předchází pád. Křesťan by měl mít důvěru a pokoru k Bohu, jinak dříve nebo později přijde jeho pád.

„Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: „Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem.“ Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár.“
Bible 21, Genesis 10,8-10

„Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na ní.
Tehdy si spolu řekli: „Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni.“ A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si totiž: „Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!“
Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: „Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim už nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali. Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého.“
Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět.
Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi.“
Bible 21, Genesis 11,1-9

Babylon z knihy Zjevení
V krátkosti zmíním Babylon, o kterém hovoří kniha Zjevení. Jde o symbolický Babylon, který  je nazván na „Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi“ (Zjevení 17,5) a „doupětem všech nečistých duchů“ (Zjevení 18,2). Babylon je vládnoucí systém tohoto padlého světa, jehož bohem je ďábel. Do tohoto zlého systému spadají všechny falešné křesťanské směry (římský katolicismus, adventismus, Hnutí Víry atd.).

Babylonská věž a Evropská unie (EU)
Jak přesně vypadala babylonská věž, to nevíme. Na základě vlastní fantazie jí v minulosti zpodobnilo hned několika malířů. Jedním z nich byl malíř Pieter Bruegel. Zajímavostí je to, že se jeho kresba „Babylonská věž“ nápadně podobá rozestavěné věži, která je na plakátu EU z roku 1992. Nelze přehlédnout, že v záhlaví plakátu je 11 satanských pentagramů! Na co odkazuje pentagram? Na ďábla a jeho moc. V pravé dolní části plakátu je slogan: „Evropa: mnoho jazyků, jeden hlas“. Na co tento slogan odkazuje? Na jednotu lidí – co je jednotné, je dobré? Úsilí o jednotu, stejnost, to je od ďábla. Lidé jsou rozlišní, nejsou stejní. A co mají představovat ty pracující postavičky s hranatou hlavou? Zmanipulované a zotročené lidi (naprogramované roboty), kteří nevědomky budují satanův zločinný systém a jdou proti Kristu?

Malba „Babylonská věž“ vs. plakát EU z roku 1992

Pokud se podíváme na Evropský parlament ve Štrasburku, vidíme  budovu, která se také nápadně podobá zmíněné kresbě.

Evropský parlament ve Štrasburku

Vysílá stavba ve Štrasburku nějaké poselství? Chce snad EU (její lidští Vůdci) lidstvu a Bohu říct, že jdou cestou Nimroda, který se vzepřel Bohu? Já osobně vnímám EU jako okultní organizaci, která je jedním z mnoha nástrojů k vybudování Nového světového řádu (novodobé totality, otroctví a tyranie), o kterém v Kongresu v roce 1991 hovořil George Bush. Vznik EU byl prvním velkým krokem ke zrušení svrchovanosti jednotlivých vlád a jejich nahrazení jedinou velkou centrální vládou. EU je součástí obrovského soukolí, takže kdyby se chtěl nějaký stát od ní odrhnout, nic tím nevyřeší (viz. Velká Británie). Je zřetelné, že EU rozhodně není demokratickou institucí, která by to s lidmi myslela dobře. Ty jejich nesmyslné a pro lidi destruktivní příkazy, zákazy, nařízení… EU se zjevně snaží (pomocí démonských sil) „postavit věž sahající až do Nebe“, která má za úkol zastínit křesťanství, odstavit Boha a vyvýšit ďábla. Tato snaha je však marná až úsměvná. Sloužit ďáblu a jít proti Bohu? To je sebevražedná mise! Ďábel je falešným bohem, který je určen k likvidaci v ohnivém jezeře. Stejně dopadne každý, kdo s ním spolupracuje a této spolupráce se nezřekne. Pravým Pánem a Vládcem Nebe a Země je Bůh Stvořitel!

„Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?“
Bible 21, Marek 9,36

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země.“
Bible 21, Skutky 17,24

Nechtějte vlastní silou změnit svět. Je to Bůh, kdo dává vlády a vládce. V rámci Božích soudů má národ takovou vládu, jakou si zaslouží, nebo jakou sám přímo nebo nepřímo požaduje. Za politické systémy a vládce se máme modlit!

„Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.“
Bible 21, Zacharjáš 4,6

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.“
Bible 21, Římanům 13,1

„Nemluvíš se mnou?“ naléhal Pilát. „Nevíš, že mám moc tě ukřižovat, anebo tě propustit?“
Tehdy Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry.“
Bible 21, Jan 19,10-11

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,“
Bible 21, 1. Timoteus 2,1-3

Modlete se za všechny svévolníky, kteří jdou proti Bohu. Modlete za ty, kteří na vás útočí a chtějí vás dovést do otroctví (duchovního, časového, finančního…). Milujte ty lidi a žehnejte jim. Bůh je taky miluje. Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích.  Myslete na to, že náš zápas není proti lidem, ale proti ďáblu a jeho démonům. Amen.

„Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.“
Bible 21, 1. Petr 3,9

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,12