Židé nemohou za ukřižování Ježíše Krista?

Boží slovo poměrně podrobně popisuje Kristovo týrání a zabití. Kristus byl zavražděn! Boží slovo se také zmiňuje o tom, kdo za to může – Židé (tehdejší židovsko-mocensko-politická garnitura), Římané, Pilát a Herodes.

„Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátoru Pilátovi.
Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžím a starším. „Zhřešil jsem!“ zvolal. „Zradil jsem nevinnou krev!“
Bible 21, Matouš 27,1-4

„Po dvou pak dnech byl hod beránka a přesnic; i hledali přední kněží a zákoníci, kterak by jej lstivě jmouce, zamordovali.“
Kralická, Marek 14,1

Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.“
Bible 21, Skutky 3,15

„Když je přivedli a postavili před Veleradu, velekněz se jich zeptal: „Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!“
Petr a apoštolové odpověděli: „Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy přibili na kříž a zabili. Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají.“
Když to uslyšeli, rozzuřili se a začali se radit, jak je zabít.“
Bible 21, Skutky 5, 27-33

„Když už to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijí.“
Bible 21, Skutky 9,23

„Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv už na ně dopadá.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 2,14-16

„Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou korunu a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a s voláním: „Ať žije židovský král!“ jej tloukli holemi.
Pilát pak znovu vyšel ven. „Hle, vedu ho ven k vám,“ řekl jim. „Vězte, že podle mě je nevinný.“
Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti. „Hle, člověk!“ řekl jim Pilát.
Ukřižovat, ukřižovat!“ vykřikli vrchní kněží a strážní, jakmile ho uviděli.“
Bible 21, Jan 19,1-6

„A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?“ ptal se Pilát.
„Ukřižovat!“ zvolali všichni.
„Co udělal zlého?“ ptal se dál.
Oni však křičeli ještě víc: „Ukřižovat!“
Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. „Nejsem vinen krví tohoto muže,“ řekl. „Je to vaše věc!“
A všechen lid zvolal: „Jeho krev na nás a na naše děti!“
Bible 21, Matouš 27,22-25

Všimněte si této pasáže: „Jeho krev na nás a na naše děti!“ Prokletí bylo vyřčeno i na jejich potomky!

Další věc je, že většina dnešních Židů neříká, že Kristovo ukřižování byla strašná věc. Většina dnešních Židů Krista odmítá, dokonce se Něm a jeho matce zmiňuje velice hanlivě. Bývalý vrchní český rabín Karol Sidon, kniha Evangelium podle Josefa Flavia:

„Byl „dítě cizoložství“, byl bastard. (…) kamenem byl jeho komplex méněcennosti.“ /strana 110/

„čteme v talmudské traktáru Sanhedrin (106a), „a kurví se s nějakým tesařem.“ /strana 108/

„Jeho otcem také nebyl Bůh Izraele, Demiurgos, nedokonalý, nespravedlivý, hněvivý bůh, nýbrž Bůh-Dobro, Abraxas, kterému je blízký kabbalistický En Soph.“ /strana 121/

To doplňuje Písmo:

„My jsme se nenarodili ze smilstva,“ odpověděli. „Máme jednoho Otce, Boha!“
Bible 21, Jan 8,41

Někteří křesťané si myslí, že Židé odmítající Krista mohou přistupovat k Bohu Otci. Bible jasně říká:

„Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého Otce.“
Bible 21, Jan 15,23

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible 21, 1. Jan 2,22-23

Jen ještě dodám, že tehdejší židovsko-mocensko-politická garnitura chtěla zavraždit také Pavla:

„Když se rozednilo, někteří Židé se spolčili a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo nejméně čtyřicet. Přišli k vrchním kněžím a starším a řekli: „Složili jsme přísahu, že se nedotkneme jídla, dokud nezabijeme Pavla. Vy teď spolu s Veleradou vzkažte veliteli, ať ho přivede k vám, jako byste chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ještě než k vám dojde, jsme připraveni ho zabít.“
Bible 21, Skutky 23,12-15

Jsou Židé ztraceni?
Rozhodně ne! Jejich prokletí končí ve chvíli, kdy uvěří v Krista. Toto se děje už více než 2000 let. Amen.

„Avšak jejich myšlení otupělo. Až do dnešního [dne] zůstává při čtení Staré smlouvy tentýž závoj neodkrytý, protože pomíjí jen v Kristu. Ale až dodnes, kdykoli se předčítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. Kdykoli se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn.“
ČSP,  2. Korintským 3,14-16

„Stran Israéle však volá Isaiáš : Byť byl počet Israélových synů jako písek moře, zachráněn bude pozůstatek, neboť on věc dovádí do konce a urychluje v spravedlnosti, protože Pán na zemi vykoná urychlení věci. A jak Isaiáš řekl předtím: Kdyby nám Pán sabaóth nebyl zanechal semene, byli bychom se stali takovými jako Sodoma a byli učiněni podobnými Gomoře“
Pavlíkův studijní překlad, Římanům 9,27-29

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Bible 21, Skutky 21,20