Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích?

Je pravda, že Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích? Je to pravda! Bůh miluje všechny svévolníky, kteří jsou součástí světského (satanova) systému. Bůh miluje všechny lidi, které má v ohavnosti, např. homosexuály. Pán Ježíš Kristus dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi, ale jeho smrt zachrání pouze člověka, kteří v Něho věří.

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal [svého] Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn.“
ČSP, Jan 3,16-17

Křesťan by měl milovat svévolníky a žehnat jim. V žádném případě by ale neměl souhlasit s jejich hříchy. Odsuzujeme hřích, ne člověka. Pán Ježíš neodsoudil ženu přistiženou při cizoložství, ale její hřích ano. Ježíš ženě řekl: „Jdi a už nehřeš“ Pokud by člověk žil ve vědomém hříchu (na základě usvědčující moci Ducha Svatého byl nečinil pokání), skončí v „pekle“. Nikdy si o nikom nemyslete, že skončí v „pekle“! Každý hříšník může těsně před svou pozemskou smrtí činit pokání a přijmout Krista za osobního vykupitele!

“Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.”
Bible 21, Židům 10,26-27

„Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat.
Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“ A opět se sklonil a psal po zemi.
Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí: „Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?“
„Nikdo, Pane,“ odpověděla.
„Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.“
Bible 21, Jan 8,3-11