Křesťan se nemá modlit k Bohu ohledně ďábla?

Křesťan se nemá modlit k Bohu ohledně ďábla?

„Církev se nemá modlit k Bohu Otci ohledně ďábla; Církev má uplatňovat autoritu, která jí náleží.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Obracet se na Boha s prosbou o ochranu od Zlého nás učí sám Pán Ježíš v modlitbě Otče náš:

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto:
Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno!
Ať přijde tvé království!
Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého.“
Bible 21, Matouš 6,5-13

Ještě jeden verš:

„Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od Zlého.“
Bible 21, 2. Tesalonickým 3,3

Závěr
Křesťan se může modlit k Bohu ohledně ďábla. Učení Kennetha Hagina a dalších učitelů „křesťanského“ směru Hnutí Víry je antikristovské (falešné).

„Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible 21, 2. Jan 9-11

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.“
Bible 21, Galatským 1,7