Had je symbolem zla

Had je symbolem zla
V Bibli je had symbolem zla, vychytralosti, falše. Hned na začátku Bible, v knize Genesis, byl had prostředkem k pádu prvních lidí.

„Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi. „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo…“
Bible 21, Genesis 3, 1-4

Had (drak) je odkaz na zlou duchovní bytosti, kterou Bible nazývá ďábel, satan.

„V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,7-9

„Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže. Žena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času.“
Bible 21, Zjevení 12,13-14

Díky Pánu Ježíši mají všichni křesťané moc „šlapat po hadech a štírech“ (mají moc nad ďáblem a jeho démony). V Kristu Ježíši jsme zvítězili nad ďáblem! To vidíme během vymítání démonů, jak se nás démoni obávají.

„Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží.“
Bible 21, Lukáš 10,18-19

Hadí (ďáblova) vychytralost je dávána „za příklad“, aby se jím žádný křesťan nenechal svést.

„Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice.“
Bible 21, Matouš 10,16

„Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva.“
Bible 21, 2. Korintským 11,3

„Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral.“
Kralická, 1. Petr 5,8

Had v symbolice
Had je součástí okultní symboliky. Uvádím několik málo příkladů:

1. Součástí postavy bafometa francouzského okultisty Eliphase Léviho jsou dva hadi.

Bafomet

2. Ve stověkém Egyptě byl had uctívám jako božstvo plodnosti, zdraví a života vůbec. Například staroegyptský bůh Re je zobrazen jako muž se sokolí hlavou zdobenou Sluncem, které je zabaleno hadem.

Staroegyptský bůh Re s hadem na hlavě

3. Rohatý bůh Cernunn (též Cernunnos) v jedné ruce drží torku (posvátný náhrdelník keltských bohů) a v druhé ruce drží rohatého hada.

Cernunnos

4. Asklépiova hůl, symbol zdravotnického systému, je obtočená hadem. Jde o symbol pocházející ze starořecké mytologie. Pojmenování pochází od Asklépia, což byl podle této mytologie bůh lékařství.

Asklépiova hůl

Součástí modré hvězdy, která je též symbol zdravotnického systému, je již výše zmíněná Asklépiova hůl. To potvrzuje Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra na svých stránkách:

Zdroj: zzmv.cz

Symbol modré hvězdy ve skutečnosti odkazuje na šesticípou hvězdu – hexagram (✡). Hexagram je velmi silným symbolem okultismu a satanismu, který odkazuje na číslo 666.

Doporučený článek k prostudování: Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?

Modrá hvězda

Závěr
V křesťanství je had je symbolem zla a ďábla. Je to symbol okultismu, široké cesty, vzdoru, nebezpečí, falše a druhé smrti.

„Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži.“
Kralická, Jan 8,44

Had rozhodně není symbolem Ježíše Krista (Boha). To, že Mojžíš na příkaz Hospodina, vyvýšil na tyči bronzového hada na poušti (Numeri 21,8), který měl podobu stvoření, které likvidovalo izraelity, neznamená, že to byl symbol Krista jako takového.

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Bible 21, Izaiáš 5,20