Je satan a ďábel tatáž bytost?

Je satan a ďábel tatáž bytost?
Ano. Satan/ďábel je padlý anděl, zlá duchovní bytost, která navádí lidi k neposlušnosti Bohu. Bible též satana nazývá jako hada, draka, otce lži, pokušitele a toho zlého. Satan byl v Nebi vysoko postavený anděl, který kvůli své pýše a vzpouře padl. Byl vyhnán z Nebe a společně s dalšími vzpurnými anděly byl svrhnut na zem. Nyní se nachází v čase, svádí lidi k hříchu a čeká na likvidaci v ohnivém jezeře. Více článek Satan a démoni.

Satan/ďábel v Bibli:

„V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,7-9

„Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let.“
Bible 21, Zjevení 20,2

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Bible 21, Zjevení 12,12

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“
Bible 21, 1. Petr 5,8

„Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla.“
Bible 21, 1. Jan 3,8

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible 21, Jan 8,44

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla!“
Bible 21, 2. Korintským 11,14

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. “
Bible 21, Zjevení 20,10