Může křesťan používat okultní symboly?

Může křesťan používat okultní symboly? Pentagram, hexagram, „vševidoucí oko“, „victory“, „paroháč“, „peace“, obrácený kříž (tzv. kříž svatého Petra), 666, leviatanský kříž, ouroboros, sluneční kříž, černé slunce…

Okultismus
Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“. Okultní znamená: tajemný, skrytý, utajený. Okultismus je „tajemná“ duchovní nauka, která je spojená se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají poznání. Okultismus se zabývá nadsmyslovými jevy, které nelze logicky ani vědecky vysvětlit. Okultismus je úzce spjatý se satanem a jeho démony. Kdo provozuje nějaký druh okultismu (magie, kabala, jóga, homeopatie, akupunktura, magnoterapie, karma…), má duchovní a duševní problémy. V okultismu lze často spatřit okultní symboliku (pentagram, hexagram„vševidoucí oko“, „victory“, „paroháč“, „peace“ atd.).

Okultní symboly (malý výčet)

Může křesťan používat okultní symboly?
Někteří křesťané si kladou otázku, zda křesťan může používat okultní symboliku. Někteří křesťané si myslí, že vědomé používání okultní symboliky je z biblického pohledu zcela v pořádku. Viděl jsem dokonce dost tvrdou obhajobu tohoto mylného názoru.

Je potřeba si uvědomit, že okultní symbolika odkazuje na zlo. Okultní symbol v podobě pravotočivé svastiky byl odkaz na nacistické zlo. Stejně tak hexagram, který vidíme na vlajce Státu Izrael, je odkaz na zlou moc. Na druhou stranu, celý svět je „prošpikován“ viditelnou či skrytou okultní symbolikou.

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Bible 21, 1. Jan 5,19

Já to vidím tak, že křesťan by neměl chtít používat okultní symboliku. Nepoužívání okultní symboliky je odraz pravé víry. Když já uvěřil, tak jsem veškerou okultní symboliku a další věci, které uráží Boha, ochotně vyhodil. Pokud křesťan vidí nepravost, zlo, tak Duch Svatý (dále jen Duch), kterým byl pokřtěn, „v něm“ způsobuje „duchovní nepokoj“ v pozitivním slova smyslu. Samozřejmě, Ducha můžeme potlačovat, neposlouchat…

„Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se.“
Bible 21, Skutky 19,18-20

„Když na ně Pavel čekal v Athénách a viděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil.“
Bible 21, Skutky 17,16

Na druhou stranu, okultní symbolice se zcela vyhnout nelze. Pokud by se křesťan chtěl vyhnout okultní symbolice absolutně, tak by nemohl chodit do zaměstnání, nemohl by navštěvovat lékaře, jezdit vozem, používat žádnou elektroniku… Ne, to je nesmysl. Je však dobré eliminovat okultní symboliku na minimum.

Okultní symbolika v křesťanství
Ať to víme nebo ne, satan má v některých křesťanských sborech velké slovo. Důkazem toho je přítomnost okultní symboliky v těchto sborech. Bůh nepotřebuje žádnou symboliku!

Nechápu křesťany, kteří hexagram (falešně Davidova hvězda), který je mj. spojen s rodinou Rothschild (Synagoga satanova), považují za symbol Boha. To je úplně mimo realitu. Hexagram je mimořádně silný okultní symbol, který v 6 úsečkách, 6 vrcholech a 6 trojúhelnících, symbolizuje číslo 666. Číslo 666 ukazuje na zlou moc, světský systém, lidskou hříšnost. Je to číslo antikrista.

Doporučený článek k prostudování: Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

Hexagram = 666

Budovy, které vlastní Římsko-katolická církev, jsou plné okultní symboliky. Kostely, katedrály, chrámy, modlitebny… Římští katolíci považují „vševidoucí oko“ za Boží vševědoucnost a trojúhelník svatou Trojici. Pravda je taková, že jde o „oko satana“ Tento symbol lze spojit s okem boha Hóra (sokolí oko), což byl starý Egyptský bůh. Tuto symboliku používají různé okultní organizace, např. Svobodní zednáři.

„Vševidoucí oko“ v trojúhelníku

Závěr
Křesťanská víra, poddávání se Duchu, se mimo jiné projevuje tím, že se člověku příčí používání okultní symboliky. Žádný křesťan by neměl být chtít označen tím, co odkazuje na zlo – satana a jeho démony. Pokud tě nějakým způsobem přitahuje (nebo dokonce fascinuje) okultní symbolika, nech se ve svém sboru zkontrolovat na démonické obsazení.

Co se týče okultní symboliky, určitě nežijme v nějaké křeči! Někteří křesťané mixují víru s „křesťanským adrenalinem“ Někdy jde o modloslužebníky, kteří se nadměrně soustředí na politické dění, okultní symboliku, okultní rituály, okultní elitu, mainstreamová média… Modla je všechno, čemu věnuješ víc času, než Bohu. Je to všechno, co je v tvém srdci důležitější, než Bůh. Pozor, praktikovaná modloslužba, která se lidem libí, kterou si chtějí zachovat, vylučuje člověka z Nebeského království!

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 21,8

Jde o lidi, kteří chtějí poznat pravdu vlastní silou (bez vedení Ducha). Tito lidé si vytváří jakousi iluzi vědění, což je může krátkodobě uspokojovat, avšak ve finále zažívají vnitřní nepokoj, strach, úzkosti… „Křesťanský adrenalin“ je důsledek satanova působení („…budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“, Genesis 3,5).

„Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.
Bible 21, Římanům 8,13-14

Boží slovo nám říká, že máme bdít, rozsuzovat, máme si dávat pozor na satana… Boží slovo nám zároveň říká, že se v prvé řadě máme soustředit na Pána Ježíše, zažívat pokoj a radost v Duchu… Kristův pokoj všem. Amen.

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Bible 21, 1. Korintským 6,12

„Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, totiž toho ukřižovaného.“
Bible 21, 1. Korintským 2,2

„V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.“
Bible 21, Římanům 14,17