Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem…

Ježíš Kristus učedníkům na Olivové hoře řekl, až oni uvidí Jeruzalém obležený vojskem… Ježíš předpověděl totální vydrancování a vypálení Jeruzaléma včetně druhého Chrámu. To se stalo v roce 70 n. l. Římský vojevůdce Titus s římskými vojáky dobyl a rozvrátil Jeruzalém a zbořil druhý Chrám. Takže je dokonáno, není potřeba čekat, až se toto proroctví vyplní. Toto vyplněné proroctví spadá pod „poslední dobu“ – celé období mezi oběma Kristovými příchody.

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza. Tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, ať z něj odejdou, a kdo jsou na venkově, ať nechodí do města. Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím, protože na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní.“
Bible 21, Lukáš 21,20-24

„Po těch slovech znovu vyrazil na cestu vzhůru k Jeruzalému. (…) Přijdou na tebe dny, kdy tě tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou tě. Sevřou tě ze všech stran a srovnají tě se zemí, i tvé děti v tobě. Nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení. Potom přišel do chrámu a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali.“
Bible 21, Lukáš 19,28 a 43-45

Ježíš účelově spojil proroctví o zničení Jeruzaléma s předpovědí o svém druhém příchodu, aby jeho učedníci bděle očekávali Jeho návrat. Stejně jako učedníci, tak i další následovníci Ježíše (křesťané), mají bděle očekávat Pánův návrat (neboť nemohou vědět, kdy Pán přijde).

Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte.“
Bible 21, Marek 13,32-37