Prorok Eliáš byl Jan Křtitel

Existuje křesťanské učení, které říká, že v době konce a před druhým sestoupením Ježíše pod nebeskou klenbu, Bůh pošle nějakého člověka v podobné moci, jako byl prorok Eliáš s posláním, připravit lidstvo na návrat Mesiáše. Toto má nastat až v budoucnosti. Tehdy budou hromadně lidé včetně Židů činit pokání a přijímat Ježíše za Pána a Spasitele.

„Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť bude jako ohnivá výheň, jako louh běliče! Usedne a jako tavič pročišťuje stříbro, tak pročistí syny Leviho. Přetaví je jako zlato a stříbro, takže budou Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnosti. Oběti Judy a Jeruzaléma se pak zalíbí Hospodinu tak jako za dávných dnů.“
Bible 21, Malachiáš 3,2-4

„Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu, neranil zemi prokletím.“
Bible 21, Malachiáš 3,23-24

Toto je naprosto scestný výklad Božího slova! Člověk, který přišel v podobné moci, jako byl Eliáš,  byl Jan Křtitel. Potom přišel Kristus.

„Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele až dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují. Až po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo má uši, slyš!“
Bible 21, Matouš 11,11-15

„Potom se ho zeptali: „Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?“ On jim odpověděl: „Jistě, ‚nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví‘. Co je ale psáno o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš už přišel a oni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno.“
Bible 21, Marek 9,11-13

Je potřeba si uvědomit, že „židovská rouška“ mizí v Kristu přibližně 2000 let. Není pravda, že tato „rouška“ zmizí pouze v nějakém „speciálním období“ před koncem světa.

“Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí
Bible 21, 2. Korintským 4,14-16

„Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků.“
Bible 21, Skutky 14,1

Také je potřeba myslet na to, že poslední doba, doba konce není nějaké krátké období před druhým Kristovým sestoupením pod klenbu. Poslední doba je tady od prvního Ježíšova příchodu. Velkým znamením pro poslední čas, byla Ježíšova služba tady na Zemi, Jeho ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení.

„Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly, že antikrist přijíti má, i nyníť antikristové jsou mnozí. Odkudž známe, že poslední hodina jest.“
Kralická, 1. Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.“
Bible 21, Židům 9,24-26

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1. Petr 1,19-20