Jaká byla skutečná podoba Ježíše Krista? Měl dlouhé vlasy?

Jaká byla pozemská podoba Ježíše Krista? Měl Ježíš dlouhé vlasy? Je možné, že se na Turínském plátně zachoval otisk podoby Ježíše?

Podoba Ježíšova pozemského těla
Dneska vidíme obrázky, obrazy, sochy, které vyobrazují Ježíšovo pozemské tělo. I řada historických maleb odkazuje na Ježíšovu podobu. Na těchto podobiznách Ježíš vypadá jako křehký muž s dlouhými vlasy. Díky těmto podobiznám se mnoho lidí mylně domnívá, že Ježíš Kristus takto skutečně vypadal. Problém je, že Bible neuvádí přesnou podobu Ježíšova pozemského těla. Je tedy nemožné zjistit, jak Ježíš ve skutečnosti vypadal.

Je nepravděpodobné, že Ježíš měl dlouhé vlasy, neboť Bible se vyjadřuje na délku vlasů u mužů:

„Copak vás neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou jí totiž dány jako pokrývka.“
Bible 21, 1. Korintským, 11,14-15

Ježíš sice neměl dlouhé vlasy, ale vousy měl.

„Nastavil jsem svá záda bijícím a líce rvoucím za vousy; tvář jsem si nechránil před nadávkami a plivanci.“
Bible 21, Izaiáš 50,6

Křehký, zženštilý Ježíš?
Ani náhodou! Podobizny, které Ježíše vyobrazují jako křehkého a zženštilého, dávají falešný pohled na našeho Pána a znevažují Ho. Ježíš, když byl tady na Zemi, stál v pravdě, byl rozhodný a tělesně zdatný. Dneska má Ježíš absolutní vládu nad vším stvořeným. Ježíš Kristus je mocný Bůh!

„z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly a prodavačům holubic řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“
Bible 21, Jan 2,15-16

„Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!“
Bible 21, Matouš 23,13

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18

„Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici.“
Bible 21, Koloským 3,1

„Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“
Kralická, Izaiáš 9,6

„Zjevilať  se jest zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem, Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a zbožně živi byli na tomto světě, Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Jezukrista
Kralická, Titus 2,11-13

Turínské plátno
Kdo by chtěl argumentovat kontroverzním Turínským plátnem, tak je úplně mimo. Do tohoto plátna byl údajně zavinut neobyčejně pohledný člověk, jeho tvář měla jemné rysy a laskavý výraz… Jenže v Izaiáši je proroctví o tom, jak bude Ježíšovo tělo vypadat během ukřižování:

„Jako se nad ním mnozí zděsili, (že nelidsky byl napohled zohaven – už ani člověku nebyl podoben),“
Bible 21, Izaiáš 52,14

Modloslužebné předměty
Zejména římští katolíci používají různé modloslužebné předměty (obrazy, sochy…), které slouží k modlitbě k Ježíši. Modlitby k Ježíši přes nějaké předměty, které vyobrazují Jeho smyšlenou podobiznu, jsou velkou ohavností. Pro modlitbu k Bohu Ježíši Kristu nepotřebujeme žádný náboženský předmět!

Doporučené články k prostudování: Klanění se obrazům a sochám, Mohou křesťané používat kříž s ukřižovaným Kristem?

Smyšlená podobizna Ježíše Krista, otřesné modloslužebné předměty

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible 21, Deuteronomium 4,15-18

„Já jsem Hospodin – tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami!“
Bible 21, Izaiáš 42,8

Závěr
Všechny ty různé obrázky, obrazy, sochy, které vyobrazují Ježíšovo pozemské tělo, jsou člověkem smyšlené podobizny Ježíše Krista. Takto Ježíš nevypadal. Stejné je to s podobiznou Marie. Ježíš nebyl křehký, neměl dlouhé vlasy… Klást důraz na Ježíšovo pozemské tělo, to je od ďábla. Kdyby bylo opravdu důležité, abychom věděli, jak vypadal Ježíš, určitě by to zmiňovalo Písmo.

Soustřeďme se na Krista vzkříšeného. Soustřeďme se na Krista, který je Cesta k životu věčnému. Soustřeďme se na Krista, který se za nás přimlouvá v Nebi (ne Marie). Soustřeďme se na Krista, který je má absolutní vládu ve stvoření (i nad ďáblem). Amen.

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15