Kdy přijde Ježíš Kristus podruhé?

Zaručeně pravdivých proroctví o druhém příchodu Ježíše Krista (konci světa) bylo již nespočet. Žádné z nich se však nevyplnilo. Co říká Bible o druhém Kristově příchodu? Říká Bible, kdy Kristus přijde podruhé?

Boží slovo:

O tom dni či hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte si pozor, bděte [a modlete se], neboť nevíte, kdy je ten určený čas. Jako člověk, který je na cestách: opustil svůj dům, dal svým otrokům plnou moc, každému jeho práci a dveřníkovi přikázal, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před rozbřeskem, aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. Co tedy říkám vám, říkám všem: Bděte!
ČSP, Marek 13,32-37

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj.Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.“
Bible 21, 2. Petr 3,9-10

O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,1-3

„Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.“
Bible 21, Matouš 24,40-44

„Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“ Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,6-7

Co z výše uvedených veršů plyne? Nepřísluší nám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci. Každý křesťan má duchovně bdít!

Proč nemá cenu zkoumat časy a doby? Protože jistě víme, že žijeme v „posledním času“ (stejně jako první křesťani) – žádný další čas už nebude (pouze věčnost). S jistotou tedy víme, že Ježíš podruhé přijde v období, které Bible nazývá „poslední čas“, „konec věků“, „poslední dny“… Jde o celé odbobí mezi oběma Kristovými příchody. Danielovo proroctví o konci času, kdy věřící mají být čištěni, běleni a tříbeni, bylo odstartováno prvním Kristovým příchodem.

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.“
Bible 21, Židům 9,24-26

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1. Petr 1,19-20

„Musíš jít, Danieli,“ odpověděl mi. „Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí.
Bible 21, Daniel 12,9-10

Dejte si pozor na falešné proroky, kteří předpovídají lhůtu (od-do) Kristova návratu (např. doslovné sedmileté období)!

Doporučený článek k prostudování: Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible 21, Matouš 7,15

„Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových.“
Bible 21, Jeremiáš 23,16

Závěr
Bible veškeré snahy o výpočty Kristova druhého příchodu odsuzuje. Křesťan má duchovně bdít – očekávat Pána Ježíše pořád. Ať se nám to líbí nebo ne, návrat Pána Ježíše může nastat již dnes! Jsi připraven? Amen.

„Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!‘ Všechny družičky vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.‘ Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.‘ Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely.
Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ ¹²odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.‘
Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.“
Bible 21, Matouš 25,1-13