Je židovská hvězda totožná s hvězdou falešného boha Remfana?

Je židovský hexagram ✡, kterým se označují dnešní Židé, totožný s hvězdou falešného boha Remfana, o které se zmiňuje Bible?

Izraelský národ inklinoval k božstvu (démonům)
Izraelité měli Hospodina, ale k tomu ještě cizí bohy. Toho je plná Stará smlouva. Pozor, člověk, který vyznává Hospodina a k Němu má ještě nějakého cizího boha, ve skutečnosti Hospodina nevyznává! Takový člověk vyznává falešného boha. Falešný bůh = ďábel a jeho démoni! Toto platí i dnes!

„Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami. Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem.“
Bible 21, Numeri 25,1-3

„Cizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi jej dráždili. Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali,“
Bible 21, Deuteronomium 32,16-17

V Bibli vidíme, že izraelský národ uctíval falešného boha Remfana a symboliku, která vypadala jako hvězda:

„Naši otcové ho ale nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo ví, co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.‘ Tehdy si udělali tele, přinesli té modle oběti a radovali se z výtvoru svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a nechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je psáno v knize proroků:
‚Obětovali jste snad mně své oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Vztyčili jste stánek Molocha a hvězdu svého boha Remfana, obrazy, jež jste si udělali, abyste se jim klaněli! Proto vás vystěhuji až za Babylon.“
Bible 21, Skutky 7,39-43

Izraelité neuctívali pouze Remfana, ale také falešného boha Saturna a jeho hvězdu. Saturn je světelný objekt (druh hvězdy) na nebeské klenbě, kterému věda říká „planeta“. Všechny planety včetně Saturnu jsou druhy hvězd. Po podrobném zkoumání hvězdářským dalekohledem lze na Saturnu spatřit hexagon (šestiúhelník), který je zřetelný v jednom místě, kde není prstenec.

„Nosili jste svého „krále“ Sakúta a hvězdu svého „boha“ Saturna – obrazy, jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji až za Damašek, praví Hospodin, Bůh zástupů – tak se jmenuje.“
Bible 21, Amos 5,26-27

Hexagram na izraelské vlajce = hvězda bohů Remfana, Saturna?
Je současná židovská hvězda (hexagram, falešně „Davidova hvězda“), která se mimo jiné nachází na vlajce Státu Izrael, totožná s hvězdou falešných bohů Remfana a Saturna? Je skutečně možné, že hvězda boha Remfana a hvězda boha Saturna je totožný symbol, který používají dnešní Židé.

Oficiální vlajka Státu Izrael

Hexagram je okultní symbol (symbol ďábla)
Hexagram je jeden z nejvíce známých okultních symbolů. Židé ho dodnes používají, hlavně v Kabale. Hexagram souvisí s numerologií a se sefirou Stromu života. Podle Kabaly bůh všechno (včetně člověka) stvořil skrze tzv. sefiry. To je pochopitelně cizí bůh. Kabala je židovské čarodějnictví, které pochází od démonů a zavádí k nim. Hexagram (spojené dva rovnoramenné trojúhelníky) v Kabale symbolizuje číslo 666. Tady je vidět, koho dnešní Židé a Stát Izrael vyznává, na koho odkazuje!

Hexagram rozhodně není symbol Judaismu (pravověrných Židů)! To potvrdil židovský profesor Gershom Scholem (1897-1982), kterým byl nejvýznamnější badatel v oboru židovské religiozity, především mystiky. Hexagram je symbolem falešných Židů (kabalisté, sionisté), které Bible nazývá Synagoga satanova (Bible 21: „shromáždění satanovo“). Tato skupina se maskuje za „Boží vyvolené“.

“Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

Pravý Žid je dneska Duchovní Izrael, Kristovci (ten, kdo následuje Krista). Kristovec samozřejmě může (pokud přijme Krista do svého života) být rodilý Žid, např. někdo z rodiny Rothschild.

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Bible 21, Římanům 2,28-29