Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme?

Bůh vždy jedná podle míry, kterou mu křesťan nastaví? Může křesťan Boha manipulovat?

„Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme. Naše míra toho díla, je jeho míra.“
Reinhard Bonnke, filmová série Full Flame

„Pokud selže pojistka víry, tak se dynamika našeho Pána náhle vyčerpá.“
Reinhard Bonnke, filmová série Full Flame

„Budete mít nadpřirozeného Boha ve svých rukách“
Reinhard Bonnke, filmová série Full Flame

Biblický Bůh je transcendentní (dokonale svobodný, nezávislý na ničem stvořeném). Bůh je nestvořený, věčný (nemá počátek ani konec), svrchovaný (suverénní), všemohoucí, všudypřítomný, stálý…

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Bible 21, Žalm 46,11

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Bible 21, Žalm 135,6

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible 21, Skutky 17,24-27

„Já jsem Hospodin a jiného není, kromě mě není Boha. Přepásám tě, ačkoliv mě neznáš, aby poznali od východu slunce i ti od [jeho] západu, že není nikoho mimo mě: Já jsem Hospodin a jiného není. Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé; já, Hospodin, činím toto všechno.“
ČSP, Izaiáš 45,05-7

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Bible 21, Matouš 10,29-30

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Bible 21, 1. Královská 22,21-23

„Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina.“
Bible 21, 1. Samuel 16,14

„Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště.“
Bible 21, Jeremiáš 25,8-9

Závěr
Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme? Rozhodně ne! Pokud by Bůh vždy jednal podle naší osobní víry, to by byl diktát Bohu, manipulace s Bohem! Křesťan nemůže nahlížet na víru jako na prostředek, kterým je Bůh omezen a skrze který je možné Bohem manipulovat.

Rozhodně odmítejme učení (Hnutí Víry) o tom, jak Boha omezovat, jak Jím manipulovat. Odmítejme lidi, kteří mají víru v omezeného boha. Omezený bůh = falešný bůh! Amen.

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible 21, Římanům 16,17-18