Může křesťan proklínat?

Co je kletba? Může křesťan proklínat?

Kletba, proklínání
Kletba, zlořečení je magický výrok (magie) nebo přání člověka, aby jinému člověku vznikla nějaká újma, škoda. Vyslovením kletby se má aktivovat prokletí. Nevěřící lidé proklínají poměrně často, někdy nevědomky a dokonce i sami sebe. Proklínají také někteří křesťané, někteří z nich dokonce sesílají kletby na další křesťany, např. Benny Hinn (video zde). V proklínání rozhodně není láska. Křesťan, který proklíná sourozence v Kristu, z toho má ďábel obrovskou radost, neboť se tento člověk snaží dát do pohybu zlé síly (démony), které mají na člověku vykonat zlo. Pokud někdo proklíná, jde proti Bohu a zle se mu povede!

Jsme Boží děti a Bůh nás ochraňuje, nicméně kletby můžeme ve jménu Ježíše Krista lámat. Určitě není na místě všude hledat prokletí (jako Hnutí Víry), ale také to nepodceňovat. Modlete se, ať vás Pán ochraňuje od všeho zlého. Amen.

„Ať  jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!“
Bible 21, Numeri 24,9

„Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří.“
ČSP, Lukáš 6,28

„Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí?“ křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. „Pojď ke mně,“ hulákal na Davida, „a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!“
David mu ale odpověděl: „Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes tě Hospodin sevře do mé ruky, zabiju tě a useknu ti hlavu.“
Bible 21, 1. Samuel 17,43-46

Doporučené kázání k prostudování: Kletba, prokletí, zlořečení