Socha Svobody

Kdy vznikla Socha Svobody? Co nebo koho ve skutečnosti Socha Svobody symbolizuje? Co ve skutečnosti symbolizuje její koruna a podstavec?

Socha Svobody
Socha Svobody – Liberty Enlightening the World (z francouzského La Liberté éclairant le monde – „Svoboda přinášející světlo světu“) je obrovská socha (vážící přes 200 tun), která se nachází na ostrově v newyorském přístavu. Socha byla vytvořena v Paříži, v roce 1884 byla kompletně dokončena. Následně byla demontována na 214 částí a v roce 1885 byla přepravena mnoha železničními vozy do newyorského přístavu. Sestavení sochy trvalo 15 měsíců. Hlavním řečníkem při odhalení sochy byl svobodný zednář a senátor Chauncey Mitchell Depew (1834-1928). Ještě před dopravením sochy do USA, na místě, kde měla být socha umístěna, se konal nejeden veřejný zednářský rituál. To bylo v té době běžné. V té době, na rozdíl od dneška, se svobodní zednáři svými rituály nijak netajili.

Socha Svobody

Socha Svobody – sluneční bůh
Pravda je taková, že Socha Svobody je dar francouzských zednářů americkým zednářům. Třístupňový podstavec, na kterém socha stojí, ve skutečnosti znázorňuje tři stupně zednářského členství (učedník, tovaryš a mistr). Koruna sochy ve skutečnosti představuje Slunce. Socha je odkaz na božstvo, konkrétně na řeckého slunečního boha Hélia, který je v řecké mytologii zosobněním Slunce. Sluneční bůh bývá považován za „nejvyššího boha“. Rhodský kolos („kolos“ – obrovský) byla obří bronzová socha řeckého slunečního boha Hélia, která se měla nacházet u přístavu na řeckém ostrově Rhodos. Vzhledem k tomu, že se do dnešní doby socha ani její části nedochovaly, různí se názory na to, jak vlastně socha vypadala. Pokud se však podíváme na možné podobizny tohoto boha, tak vidíme, že všechny se nápadně podobají Soše Svobody.

Socha Svobody – odkaz na satana
Socha boha Hélia má vztyčenou pravou ruku, jde o pozdrav boha Slunce. Stejné gesto má Socha Svobody. Není pochyb o tom, že Socha Svobody odkazuje na falešného boha. Za každým falešným bohem se skrývá satan! Socha Svobody má ve skutečnosti zobrazovat satana, jeho moc a působnost. Vztyčená pravá ruka znamená satanův pozdrav. Všimněte si očí, které hledí nahoru k Nebi – satan se vysmívá Bohu. Společně se vztyčenou paží to může vypadat tak, že Bohu hrozí.

Socha Svobody

Amerika je zednářský stát
Není žádná spekulace, že Amerika byla založena na zednářských principech. Zednáři stáli u zrodu americké ústavy. První prezident USA George Washington (1732-1799) byl svobodný zednář 33. stupně. Další američtí prezidenti hlásící se ke Svobodnému zednářství: Benjamin Franklin, Theodor Rooswelt, Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush… Zednářskou architekturu lze spatřit po celé Americe. Pentagon, obří kancelářská budova, ve které sídlí Ministerstvo obrany USA, je ve tvaru pentagramu. Washington byl projektován jako zednářské město. George Washington povolal Pierra Charlese L’Enfanta (1754-1825), francouzsko-amerického architekta a zeměměřiče, také svobodného zednáře, aby vytvořil první územní plány pro nové hlavní město USA, nyní známé jako Washington D.C. L’Enfant měl město projektovat tak, aby obsahovalo skryté okultní symboly v ulicích, parcích i v rozmístění budov. Například Bílý Dům (oficiální sídlo a pracoviště prezidenta USA), stojí přímo na vrcholu obráceného pentagramu, který vytváří městské ulice. Na Bílý Dům se váže hlavní symbol Svobodných zednářů složený z kružítka a úhelníku.

Washington – okultní symbolika

Závěr
Socha Svobody není Socha Svobody, ale socha boha Hélia. Socha odkazuje na sluneční božstvo, za kterým stojí satan. Socha rozhodně není symbolem americké svobody a demokracie, neboť jde o demonstraci zednářské/satanské moci a výsměch obyčejným lidem i Bohu. Za vybudováním a umístěním sochy stojí svobodní zednáři – okultisté a satanisté. Bohem svobodných zednářů je satan. Svobodné zednářství je založeno na kultu Slunce. Uctívání Slunce jako „nejvyššího boha“ (satana), je základem Svobodného zednářství.

Svobodné zednářství je neslučitelné s křesťanstvím!

Zednáři jsou oddaní služebníci satana, kteří se snaží vládnout nejen Americe, ale i celému světu. Jejich snaha je však marná! Je to totiž Bůh, kdo je tím nejvyšším vládcem celé Země. Bůh je svrchovaně nad vším stvořeným včetně satana a jeho démonů. Pravda je taková, že Bůh dává světu řád (světové řády včetně tzv. Nového světového řádu), politiky a politické systémy. Svrchovaně nad každým politikem, pozemským vládcem, je Bůh. Satan je omezen absolutní Boží mocí – má pouze takovou moc, k jaké dostane svolení.

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému:
„Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Bible 21, Žalm 2,2-4

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.“
Bible 21, Římanům 13,1

„nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí.“
Bible 21, Daniel 4,22

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Bible 21, Matouš 10,29-31

„Ty jsi stvořil nebe a zemi i všechny úžasné věci pod nebem. Jsi Pánem všeho – tobě se, Hospodine, nemůže nikdo postavit.“
Bible 21, Ester 4,19

Modlete se za politiky! Amen.

„Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.“
ČSP, 1. Timoteus 2,1-4