Existují Ilumináti?

Ilumináti jsou skuteční a ovládají svět? Svět a politiku ovládají Svobodní zednáři a tajné spolky? Kdo tahá za nitky světa?

Historie Iluminátů
Označení „Ilumináti“ používalo v minulosti mnoho tajných uskupení a spolků. Například Les Illuminés d’Avignon byla ovlivněna okultismem a Svobodným zednářstvím. Skuteční Ilumináti jsou BAVORŠTÍ ILUMINÁTI (Starobylí osvícení vizionáři bavorští), což byla tajná společnost, která se původně jmenovala Řád dokonalých. Tuto společnost založil v roce 1776 Adam Weishaupt. Adam Weishaupt byl Žid, který chtěl zdokonalit svět – zrušit státy, náboženství, soukromé vlastnictví i manželství. Weishaupt byl členem zednářské lóže. Weishaupt přemlouval ostatní zednáře, ať se přidají k jeho spolku. Organizační strukturu Iluminátů vytvořil podle Svobodného zednářství. Organizační struktura Iluminátů se dělila na tři úrovně: ŠKOLKA (tato úroveň se dělila na další tři stupně), ZEDNÁŘSKÉ STUPNĚ (tato úroveň se dělila na další dva stupně) a TAJEMSTVÍ (nejvyšší úroveň, která se dělila na vyšší a nižší tajemství). Každá buňka byla podřízena neznámému nadřízenému. Každý ze členů měl svoje krycí jméno. Weishaupt měl krycí jméno Spartakus. Krycí jména byla používána i pro jejich sídla. Mezi Ilumináty se používala šifrovaná komunikace. Většina členů spolku bylo z řad významných osobností. Ilumináti se s oblibou infiltrovávali do lóží Svobodných zednářů. A to nejprve v Bavorsku, pak i do dalších zemí (Čech, Rakouska, Švýcarska…). S přebíráním jednotlivých zednářských lóží vznikl pokus o ovládnutí celého zednářského řádu, což se nepodařilo. Organizace byla odhalena náhodou, když jejich kurýra zasáhl blesk. Při ohledání bylo nalezeno množství zpráv umístěných v tajných kapsách oděvu. Následně byla objevena tajná skrýš s veškerou korespondencí. Proti Iluminátům bojovala církev i stát. Stát zakázal všechny tajné spolky. Ilumináty označil za nebezpečnou organizaci. Odhalen byl i Weishaupt, který z dalšími členy uprchl do zahraničí. Díky tomu se jejich myšlenky a učení rozšířilo téměř do celého světa. Také se začalo objevovat mnoho spekulací a mýtů.

Adam Weishaupt
Adam Weishaupt

Spiknutí
Ilumináti jsou dlouhodobě podezříváni z globálního spiknutí. Velká francouzská revoluce měla být důsledkem spiknutí Iluminátů. Skupina prý nikdy nezmizela, pouze se jen na čas stáhla a začala svou činnost rozvíjet později. Existuje důvodné podezření, že Ilumináti prostřednictvím tajných spolků zasahují do celosvětového dění a jejich cílem je Nový světový řád (New World Order). Je také možné, že spolupracují se Svobodnými zednáři, nebo je ovládají. Existuje podezření, že Ilumináti společně se Svobodnými zednáři založili a ovládají Radu pro mezinárodní vztahy, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond, Světovou zdravotnickou organizaci, Organizaci spojených národů, Evropskou unii a další významné instituce a organizace.

Závěr
To, že se někdo snaží ovládnout a zotročit lidstvo, je viditelné. Mohou to být Ilumináti, Svobodní zednáři nebo jiná uskupení a spolky. Pravda je taková, že se těmto lidem Bůh směje:

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Bible 21, Žalm 2,2-4

Je potřeba si uvědomit, že nebojujeme proti lidem:

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,12

Je tady ďábel (zlá duchovní bytost), který popouzí lidi k hříchu, proti Bohu. Ďábel vede lidi k pýše. Pýcha je velká ďáblova zbraň. Díky pýše nastávají války. Díky pýše lidé dychtí po penězích a moci.

„Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?“
Bible 21, Lukáš 9,25

Ďábel moc dobře ví, že se jeho likvidace v ohnivém jezeře nezadržitelně blíží. On chce, aby tam s ním skončilo co nejvíc lidí. Nenech se manipulovat ďáblem! Jdi za Ježíšem, který má absolutní moc na Zemi. Ježíš je cesta k životu věčnému v Nebi. Nesoustřeď se na starosti tohoto světa, soustřeď se na Ježíše. Pak budeš zažívat Boží pokoj. Amen.

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Bible 21, Koloským 3,15

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Bible 21, Filipským 4,6-7

„Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.“
Bible 21, Efeským 1,20-23

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18