Existují Ilumináti?

Ilumináti jsou skuteční a ovládají svět? Svět a politiku ovládají zednáři a tajné spolky. Kdo tahá za nitky světa?

Označení „Ilumináti“ používalo v minulosti celá řada tajných uskupení a spolků. Například Les Illuminés d’Avignon byla ovliněna okultismem a svobodným zednářstvím. Skuteční Ilumináti jsou BAVORŠTÍ ILUMINÁTI (Starobylí osvícení vizionáři bavorští), což byla tajná společnost, která se původně jmenovala Řád dokonalých. Tuto společnost založil v roce 1776 Adam Weishaupt. Adam Weishaupt byl žid, který chtěl zdokonalit svět – zrušit státy, náboženství, soukromé vlastnictví i manželství. Weishaupt byl členem zednářské lóže, kde přemlouval ostatní zednáře, ať se dají do jeho spolku. Organizační strukturu Iluminátů vytvořil podle Svobodného zednářství. Organizační struktura Iluminátů se dělila na tři úrovně: ŠKOLKA (tato úroveň se dělila na další tři stupně), ZEDNÁŘSKÉ STUPNĚ (tato úroveň se dělila na další dva stupně) a TAJEMSTVÍ (nejvyšší úroveň, která se dělila na vyšší a nižší tajemství). Každá buňka byla podřízena neznámému nadřízenému. Každý ze členů měl svoje krycí jméno. Weishaupt měl krycí jméno Spartakus. Krycí jména byla používána i pro jejich sídla. Mezi Ilumináty se používala šifrovaná komunikace. Většina členů spolku bylo z řad významných osobností. Ilumináti se s oblibou infiltrovávali do lóží Svobodných zednářů. A to nejprve v Bavorsku, pak i do dalších zemí (Čech, Rakouska, Švýcarska…). S přebíráním jednotlivých zednářských lóží vznikl pokus o ovládnutí celého zednářského řádu, což se ale nepodařilo. Organizace byla odhalena náhodou, když jejich kurýra zasáhl blesk. Při ohledání bylo nalezeno množství zpráv umístěných v tajných kapsách oděvu. Následně byla objevena tajná skrýš s veškerou korespondencí. Proti Iluminátům bojovala církev i stát. Stát zakázal všechny tajné spolky. Ilumináty označil za nebezpečnou organizaci. Odhalen byl i Weishaupt, který z dalšími členy uprchl do zahraničí. Díky tomu se jejich myšlenky a učení rozšířilo téměř do celého světa. Také se začalo objevovat mnoho spekulací a mýtů.

Adam Weishaupt
Adam Weishaupt

Konspirační teorie
Ilumináti jsou v současnosti předmětem častých konspiračních teorií. Někteří tvrdí, že Velká francouzská revoluce byla důsledkem spiknutí Iluminátů. Podle některých konspiračních teoretiků skupina nikdy nezmizela, pouze se jen na čas stáhla a začala svou činnost rozvíjet později, až se vše uklidnilo. Existuje důvodné podezření, že Ilumináti prostřednictvím tajných spolků zasahují do celosvětového dění a jejich cílem je Nový světový řád. Je také možné, že spolupracují se Svobodnými zednáři, nebo je ovládají. Ilumináti prý také mohou ovládat Radu pro mezinárodní vztahy (The Council on Foreign Relations), která sídlí v New Yorku, nebo Světovou banku (World Bank).

Jaká je pravda?
Bible nám říká, že satan je dočasným a omezeným vládcem světa. Bible ale také říká, že pravým Bohem je biblický Bůh, která má pod kontrolou úplně všechno, tedy i satana a všechny antikristy, které si satan používá pro chod jeho království. Satan dá lidem peníze a moc, něco ale za to bude chtít. Satan lidem nedává nic zadarmo! Satan sází na lidskou pýchu, proto lidé už od samého počátku chtějí vládnout světu. Nový světový řád satan pomocí lidí samozřejmě buduje, možná už je vše dokonáno – mocní ovládají světové ekonomiky. Sama Bible potvrzuje, že toto musí nastat. Je úplně jedno, zda lidem, kteří chtějí vládnout světu (prostřednictvím svých finančních společností půjčují světovým vládám, financují schodkové rozpočty atd.), říkáme Ilumináti, Zednáři nebo nějak jinak. Prostě to jsou antikristové, kteří otevřeně slouží tomu zlému. Jsou to bezohlední lidé, kteří pomocí satana a jeho démonů terorizují obyvatelstvo. Všichni vidíme, že Evropská unie a další organizace (OSN, WHO…), jsou zlo.

Soustřeďme se na Ježíše!
Pravda je taková, že každý křesťan by se v prvé řadě měl soustředit na Ježíše, ne na to, kdou jsou Ilumináti, kdy přesně přijde atd. To je tak nepodstatné! Křesťan, pokud je k tomu vedem Duchem svatým, může na tyto skutečnosti upozorňovat, ale neměl by se na to příliš soustředit, upínat se na to. Každý křesťan by měl mít Ježíše na prvním místě. Každý křesťan, i když ho něčím straší satan (nebudeš mít na zaplacení nájmu, Evropy se zmocní islamisté, bude válka…), měl by být v klidu, měl by v sobě mít Boží pokoj. Vždyť křesťané mají toho Nejsilnějšího, na kterého se mají upínat!

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Koloským 3,15

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Filipským 4,6-7

„Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.“
Efeským 1,20-23

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Matouš 28,18