Velikonoce. Pomlázka a vejce jsou symbolem oplodňovacího aktu!

Jaký je skutečný význam Velikonoc? Co symbolizuje pomlázka a vejce?

Velikonoce – pomlázka a vejce
V období Velikonoc svět oslavuje příchod jara, lidé malují vejce a zdobí kraslice, děti chodí hodovat… Pozor, nic z toho neuctívá Pána Ježíše Krista! Možná nevíte, že předmět pomlázka a vejce jsou symbolem oplodňovacího aktu. Pomlázka z vrbového proutí symbolizuje mužský úd, vejce je znakem plodnosti. V okultismu je hnízdo s vejci  symbolem znovuzrození, plodnosti a nesmrtelnosti.

Pozor na původní pohanské zvyklosti, které se vměšují do křesťanství!

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Bible 21, Římanům 12,2

„A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.“
ČSP, Římanům 12,2

„Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu Páně i na stolu démonů!“
Bible 21, 1. Korintským 10,21

Velikonoce – ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše
Zatímco svět a křesťané slaví Velikonoce (každý jinak), Židé mají svátek Pesach (hebrejsky Pesach – přechod, přejití), který připomíná vyvedení izraelského lidu Mojžíšem z egyptského otroctví. Pesachový seder, hod beránka, slavil se svými učedníky i Pán Ježíš Kristus. Velikonoce jsou pro křesťany připomenutí ukřižování Ježíše Krista a oslava Jeho vzkříšení z mrtvých. Ježíš ustanovil jediný způsob, jak uctívat Jeho památku – Večeří Páně. Křesťané si připomínají Ježíšovu oběť a vzkříšení z mrtvých, ne pouze o Velikonoce, ale mnohokrát do roka! Ještě připomenu, že Ježíš nikdy neřekl, že svátek Pesach bude nahrazen připomínkou Jeho ukřižování a vzkříšení.

Večeře Páně v Bibli:

„Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení.“
Bible 21, 1. Korintským 11,23-29

„Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám vám, že už neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“ Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: „To je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás. Pohleďte ale – ruka mého zrádce je na stole vedle mé. Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje.“
Bible 21, Lukáš 22,17-22