Mudrci z Východu (Tři králové)

Mudrci z Východu v Bibli
Mudrci z Východu, tradičně nepřesně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Bible, které navštívily Ježíše Krista krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

„Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. „Kde je ten narozený židovský král?“ ptali se. „Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš.
„V judském Betlémě,“ odpověděli mu. „Neboť tak je psáno skrze proroka:
‚Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.‘“
Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: „Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já.“
Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy.“
Bible 21, Matouš 2,1-12

Ilustrační foto

Kdo byli mudrcové z Východu?
Počet mudrců a jejich jména, kteří přišli za Ježíšem, nejsou v Bibli uvedena. Jména Kašpar, Melichar a Baltazar jsou smyšlená! Šlo o krále? Šlo o lidi, kteří „otevřeli své poklady“. Je spekulace, že by šlo přímo o krále. Mohlo jít o astrology sloužící kněžím. Mohlo jít o skupinu (možná početnou), která se zabývala studiem světelných objektů (hvězd), které se nacházejí na nebeské klenbě. To by vysvětlovalo to, že si mudrci dokázali zmapovat pohyby světel na nebeské klenbě a poté se nechali neobvyklým úkazem na obloze vést až do Betléma. Slovo „mudrc“ je v řeckém originále evangelia „mág“. Znamená to, že šlo okultisty? To není zcela jisté, ale pravděpodobné. Bible mudrce/mágy spojuje s okultismem:

„Daniel králi odpověděl: „Tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc, kouzelník, věštec ani jasnovidec.“
Bible 21, Daniel 2,27

„Vykřikl, ať přivedou kouzelníky, mágy a jasnovidce. Potom těm babylonským mudrcům řekl: „Kdokoli ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v království!“
Bible 21, Daniel 5,7

Tady vidíme, že před Ježíšem klekne každé koleno!

„Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.“
Bible 21, Filipským 2,9-11

Mají křesťané slavit svátek Tří králů?
Svátek Tří králů připadá na 6. ledna. V Bibli nikde nestojí, že křesťané mají něco podobného slavit. Pána Ježíše Krista si křesťané připomínají Večeří Páně. Tak to Ježíš ustanovil. Nutno podotknout, že datum, kdy se Ježíš narodil, je neznámé (Bible se o tom nezmiňuje). Ježíš se rozhodně nenarodil v období Vánoc (25. prosince)! Proto slavit Ježíšovo narození na Vánoce, je scestné.

Doporučený článek k prostudování: Pravý význam Vánoc

Původ v pohanství
Svátek Tří králů (stejně tak Vánoce) je tradice, která je spojena s římským katolicismem (falešným křesťanským směrem) a pohanstvím! Od středověku obcházel na Tři krále domy ve vesnici kněz doprovázený ministranty, kostelníkem, učitelem a žáky. Kněz rituálně odháněl zlé duchy z domu, např. „svěcenou vodou“ (démonským rituálem). Na dveře kněz psal „svěcenou křídou“ nápis K+M+B+ (latinský ekvivalent C+M+B+, nebo +C+M+B) a příslušný letopočet, což má znamenat „Kristus žehná tomuto domu“. Toto má původ v pohanství! Jde o tradici s pohanským základem, kdy bylo zvykem chránit domov před zlobou pohanských démonů, např. opatřovat dveře různými předměty a nápisy.