Nemodlete se k Marii, svatým. Je to proti Bohu!

Římsko-katolická církev vytváří modly (sochy, obrazy…), dochází k modlitbám ke „svatým“ a Marii. To je ale proti Bohu!

Můžeme se modlit se k Marii a „svatým“?
Ne. Marie byla poctěna tím, že se stala Ježíšovou matkou, Bible ale neučí, že se máme k ní modlit, že má být zbožňována nebo uctívána. Máme se modlit k biblickému Bohu. Pouze Bůh může vyslyšet naše modlitby. On určuje, kdo vejde do Jeho království. Římsko-katolická církev uvádí mnoho křesťanů v omyl! Marie není žádná prostřednice, přímluvce!

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Bible 21, 1. Jan 2,1

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

Marie, stejně jako mnoho dalších zemřelých křesťanů, čeká v „šoelu“ na první vzkříšení (příchod Pána Ježíše). Pokud někdo vykonává modlitby k Marii, obrací se k duchu zemřelého člověka, což je spiritismus (okultismus)! Tyto praktiky Bible zakazuje!

„Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít.“
Bible 21, Leviticus 20,27

“Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.”
Bible 21, Deuteronomium 18,9–12

„Řeknou vám: ‚Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají.‘ Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých?“
Bible 21, Izaiáš 8,19

Panna Marie

Modlářství
Římsko-katolická církev od nepaměti vytváří modly v podobě soch, obrazů apod. Bible toto jasně zakazuje na mnoha místech!

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Bible 21, Exodus 20,4-6

„Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Bible 21, Lukáš 4,7-8

„Odvrhněte každý ohyzdné modly, k nimž vzhlížíte, a neposkvrňujte se egyptskými hnusnými modlami, já jsem Hospodin, váš Bůh.“
Bible 21, Ezechiel 20,7

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible 21, Deuteronomium 4,15-18

Bible nám říká, že modláři, pokud nebudou činit pokání, nevejdou do Božího království.

„Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Bible 21, Zjevení 22,14-15

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
Bible 21, 1. Korintským 6, 9-10

Co všechno může být modla?
Modla znamená: idol, obraz, podoba, znázornění…  Modla odtrhuje člověka od reality, vyřazuje Boha tzv. na druhou kolej.  Modly nemusí být jen oltáře, sochy nebo obrazy. Modla je všechno, co je v tvém srdci důležitější než Bůh, čemu věnuješ víc času než Bohu. Modla může být člověk, nějaká věc, činnost, myšlenka… Konkrétně (pokud je to na modlářské úrovni – sloužím tomu): kariéra, peníze, chamtivost, koníčky, drogy, alkohol, obžerství, strach, telefonování, sledování pornografie, čas strávený na internetu, nějaká služba Bohu…

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Bible 21, 1.Korintským 6,12

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible 21, 2. Petr 2,18-19

Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.
Bible 21, Koloským 3,5-10

Máš problémy s modlou?
Satan nás chce něčím zotročovat a dovést k hříchu. Pokud křesťan zhřeší (např. modloslužbou), na místě je pokání (hřích identifikuji, vyznám ho Bohu a nechci v něm dál pokračovat). Odmítej satana a jeho lži! Vzpírej se tomu zlému tím, že budeš chodit v Duchu, že nebudeš uhašovat Ducha Svatého, na všechno se budeš dotazovat Boha, budeš se modlit k Bohu a studovat Písmo.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Bible 21, Jakub 4,7-8

VŠECHNO KONZULTUJ S BOHEM! NE V KOSTELE, ALE DOMA V SOUKROMÍ, O SAMOTĚ, NA PROCHÁZCE…

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Bible 21, Matouš 6,5-8