Léčení božím slovem

Léčení božím slovem
Někteří okultisté s oblibou používají výrazy: bůh, ježíš kristus, vesmírný ježíš, božská energie, boží slovo… Někteří z nich hovoří o léčení božím slovem. Jedná se o alternativní terapii (tzv. terapii duchovní odezvy), kdy klient nejprve řekne své problémy. Následně terapeut (médium) přijímá boží slovo – dostává informace od jakéhosi boha. Lidé, kteří tímto způsobem „léčí“, hovoří o tom, že mají živé spojení s bohem a jeho služebníky. Tito lidé hovoří o mimořádně osobním a intimním božském vztahu, přinášející nevídanou radost a štěstí.

Jde o podvod
Pravda o „léčení božím slovem“ je taková, že se jedná o okultismus. Pokud „terapeut“, přesněji řečeno okultista, hovoří o bohu, o komunikaci s tímto bohem, hovoří o falešném bohu, ne o Bohu Stvořiteli. Za každým falešným bohem se skrývá ďábel a jeho démoni! Během „přijímání božího slova“ je navázána komunikace s démonem, který sděluje minimálně zavádějící informace. Pokud okultista hovoří o „božím slovu“, tak tím rozhodně nemyslí Bibli, která je pravým Božím Slovem. Ne každý, kdo používá křesťanské výrazy, hovoří o pravém Bohu!

„Léčení božím slovem“ je nebezpečná ďáblova past. Kdo se do této pasti chytne, má co do činění se zlými duchovními bytostmi, které to s žádným člověkem nemyslí dobře!

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

Co mám dělat?
Pokud jsi podstoupil rituál „léčení božím slovem“, čiň z toho hříchu pravé pokání (hřích poznat, vyznat ho Bohu a opustit) a volej Pána Ježíše Krista, který je cesta do Nebe a zároveň nejvyšší autorita nad ďáblem a jeho démony.

Doporučené články k prostudování: Film Ježíš, Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15