Okamžitý vodní křest. Je to biblické?

Jaký je smysl vodního křtu? Kdo může být pokřtěn? Kdy je možné člověka pokřtít? Je okamžitý vodní křest biblický?

Vodní křest v Bibli
O vodní křtu čteme v Bibli:

„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“
Bible 21, Skutky 2,38-39

Jaký je smysl vodního křtu?
1. Závazek smlouvy s Bohem.
2. Potvrzujeme víru v Ježíše Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu.
3. Pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem.
4. Obmytí hříchů.

Pokapání, polití nebo ponoření?
Slovo „křest, pokřtít“ je překladem řeckého výrazu „baptizo“, jež znamená „ponořit, potopit“. Takže vodní křest výhradně ponořením celého těla!

Kdy křtít?
Křtí se výhradně z víry (ne nicnevědoucí děti). Křtí se obrácený člověk, který činil pravé pokání.

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Bible 21, Marek 1,15

Pokud je to možné, tak se křtí „okamžitě“! V Bibli není jediný záznam o tom, že by se s vodním křtem nějak otálelo. Taková ta různá dlouhodobá vyučování ze znalosti Bible před vodním křtem, to je mimobiblické, závadné a démonické. Zpozorněte, kde se toto děje. V těchto církvích bude pravděpodobně víc falešného…

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Bible 21, Skutky 2,41

„Krispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít.“
Bible 21, Skutky 18,8

„Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha.
Petr tehdy prohlásil: „Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?“ A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní.“
Bible 21, Skutky 10,45-48

„Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem té části Makedonie a římskou kolonií.
Poté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: „Pokud mě máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě.“ A tak nás přemluvila.“
Bible 21, Skutky 16,12-15

„Žalářník si řekl o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: „Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?“
Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.“
Bible 21, Skutky 16,29-34

„A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.“
Bible 21, Skutky 8,36-38

Není pochyb o tom, že žádný křesťan nesmí odpírat obrácenému člověku, který činil pokání, okamžitý vodní křest. Kdo z nějakých důvodů obráceným lidem odpírá vodní křest, jde proti Bohu!

Takže ochotně křtěte obrácené lidi, kteří chtějí jít za Ježíšem. Amen.

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
ČSP, Matouš 28,19-20