Kdo může křtít (vodní křest)?

Vodní křest
Vodní křest se vykonává ponořením celého lidského těla pod hladinu vody. Slovo „křest“ je překladem řeckého slova „baptizo“, jehož význam je „ponořit“. Je tedy nebiblické pokapání nebo polévání vodou. Vodním křtem obrácený člověk potvrzuje víru v Pána Ježíše Krista… Podrobnosti o vodním křtu zde nebo zde.

V co křtít?
Ježíš dal jasný a nezaměnitelný návod a příkaz:

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
ČSP, Matouš 28,19-20

Kdo může křtít?
Každý křesťan. Každý, kdo činil pokání a vírou přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, nechal se pokřtít od jiného křesťana, může křtít další obrácené lidi. Může křtít každý bratr i každá sestra v Kristu. Na věku nezáleží. Může křtít patnáctiletý hoch i starý muž. Učení o tom, že může křtít pouze biskup, jáhen, kazatel či starší sboru, je falešné. Církve, kde se toto falešné učení šíří, velmi často navazují na další falešné učení, které říká, že před vodním křtem je nutné dlouhodobé (měsíce až roky) vyučování ze znalosti Bible. V těchto církvích má velké slovo ďábel, neboť každé falešné křesťanské učení pochází od ďábla a jeho démonů.

Doporučený článek k prostudování: Je dlouhodobé vyučování před vodním křtem biblické?

„Komoří se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.“
Bible 21, Skutky 8,34-37