Poslední časy = mnoho antikristů

Sergey Anatolyevitch Trop lidem tvrdí, že je reinkarnací Ježíše Krista. Je tomu skutečně tak? Není! Sergey Anatolyevitch Trop je podvodník, lhář, antikrist!

Reinkarnace znamená převtělování, stálé rození a umírání (což je podvod).

Doporučený článek k prostudování: Reinkarnace, minulé životy, převtělování

Trop si nechá říkat Vissarion. 18. srpna 1990, když mu bylo 29 let, prohlásil, že měl zjevení a že je reinkarnace Ježíše Krista. Vissarion je vůdce ruské sekty, která je známá jako kostel Posledního zákona.

Sergey Anatolyevitch Trop
Sergey Anatolyevitch Trop

Vissarion káže svou démonickou nauku v sibiřské tajze. Má tisíce až statisíce příznivců nejen v Rusku, ale i po celém světě!

Vissarion = antikrist a modla
Někteří lidé se vědomě nebo nevědomě klaní modlám a démonům. V případě Tropa to platí stonásobně. Bible nás na závadnost modlářství upozorňuje na mnoha místech:

„Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Bible, Exodus 34, 14

„Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Bible, Lukáš 4, 7-8

„To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Bible, Matouš 4, 9-10

„Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“
Bible, Zjevení 19, 10

Poslední časy = mnoho antikristů
V posledním času (což je nyní), před druhým příchodem Krista pod nebeskou klenbu, bude/je mnoho antikristů. Někteří tito lidé používají lži a psychologickou manipulaci!

Doporučené články k prostudování: Žijeme v posledních časech? Ano!, Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

„Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.“
Bible, 1. Jan 2,18

„Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,‘ anebo: ‚Je tam,‘ nikam nechoďte a za nikým se nežeňte.“
Bible, Lukáš 17,23-24

„Dávejte pozor, abyste se nenechali svést,“ odpověděl. „Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Nechoďte za nimi.“
Bible, Lukáš 21, 8

„Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.“
Bible, Matouš 24, 4-5

Závěr
Vissarion je podvodník, falešný mesiáš! Velice to nebezpečný podvodník, který svádí mnoho lidí k hříchu!

Druhý příchod Ježíše Krista podle Bible bude doslovný, viditelný a celosvětový:

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Bible, Matouš 24, 27

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Bible, Lukáš 17, 24

„Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvě­jí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. On vyšle své an­děly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“
Bible, Matouš 24, 29-31

DÁVEJTE SI POZOR NA PODOBNÉ NÁBOŽENSKÉ PODVODNÍKY, KTEŘÍ VYUČUJÍ DÉMONICKÉ NAUKY!