Záhadné zvuky Země. Bude konec světa?

Země již několik let (min. od roku 2011) vydává záhadné zvuky, které vědci nedokáží vysvětlit. Odkud tyto zvuky pochází? Je to opravdu výplod lidské fantazie, jak tvrdí vědci? Mohou to být zvuky Božích polnic, které podle Bible předznamenávají konec tohoto světa!

Podle Bible, zvuky polnice, varují před blížícím se druhým příchodem Ježíše Krista. V Bibli je psáno, že na konci tohoto věku budou Boží andělé  troubit na polnice. Více článek Polnice podle Bible.

Záhadné zvuky – on-line videa:

Ukrajina, Kijev, rok 2011
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Svitavy, Česká republika, rok 2011
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Costa Rica, rok 2011
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Město Banff, Alberta, Kanada, rok 2012
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Polsko, rok 2012
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Město Terrace, kanadská Britská Ko­lumbie, rok 2013
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Londýn, rok 2014
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Skutečná polnice zní takto
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Vědci to nedokáží vysvětlit
Ing. Josef Horálek CSc. z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR říká, že původ zvuků nemůže být z nitra Země. Horálek vylučuje i pohyb litosférických desek a zemětřesení. Horálek si myslí, že jde jen o lidskou fantazii. Video z Ing. Horálkem zde.

Můj výklad
Extrémní počasí, homosexualita se stala běžná a obdivovaná, okultismus provozuje čím dál víc lidí, vidíme červené řeky, slyšíme tajemné zvuky z oblohy a další věci. Přírodní katastrofy mohou být dány, nejen jako Boží soud, ale i jako znamení a varování, že Ježíšův návrat se blíží. Podle mého názoru (rozsuzujte!) žijeme na konci lidských dějin, s tím souvisí zvuky, o kterých píšu v tomto článku. Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o zvuky Boží polnice z Nebe, které byly zaznamenány už prakticky po celém světě. O polnicích více zde. Jsou to předporodní bolesti Země. Zvuk poslední sedmé polnice zazní těsně před druhým příchodem Ježíše. Všichni lidé na celém světě tuto slávu nejen uslyší, ale i uvidí. Bezbožní si uvědomí co promarnili v honbě za penězi, kariérou a vlastním úspěchem. Pouze skuteční křesťané se budou radovat, protože dojde ke vzkříšení věrných a jejich uchvácení do Nebe.

Přijď, Pane Ježíši!

„Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“
Bible, 1. Tesalonickým 4,16

„Hned po sou­žení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvě­jí. Tehdy se ukáže znamení Syna člově­ka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člově­ka přicházet na oblacích nebeských s ve­likou mocí a slávou. On vyšle své an­děly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke dru­hým.“
Bible, Matouš 24,29-31

„Sami přece dobře víte, že ten den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat: „Je pokoj, nic nám nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.“
Bible, 1. Tesalonickým 5,2-6