Záhadné zvuky Země. Bude konec světa?

Země již několik let vydává záhadné zvuky, které vědci nedokáží vysvětlit. Odkud tyto zvuky pochází? Je to výplod lidské fantazie, jak tvrdí vědci? Jedná se o zvuky Božích polnic, o kterých se zmiňuje Bible?

V Bibli je psáno, že v době konce (období celého věku mezi oběma Kristovými příchody), budou Boží andělé  troubit na polnice. Zvuky polnice odstartovávají určitě události, které mají lidi přimět k pokání a následování Ježíše Krista. Sedmá (poslední) polnice bude varovat před blížícím se druhým příchodem Ježíše Krista, který bude souviset s koncem času.

Doporučený článek k prostudování: Polnice podle Bible

Záhadné zvuky – on-line videa:

Ukrajina, Kyjev, rok 2011
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Svitavy, Česká republika, rok 2011
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Costa Rica, rok 2011
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Město Banff, Alberta, Kanada, rok 2012
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Polsko, rok 2012
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Město Terrace, kanadská Britská Ko­lumbie, rok 2013
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Londýn, rok 2014
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Skutečná polnice zní takto
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Vědci to nedokáží vysvětlit
Ing. Josef Horálek CSc. z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR říká, že původ zvuků nemůže být z nitra Země. Horálek vylučuje pohyb litosférických desek a zemětřesení. Horálek si myslí, že jde jen o lidskou fantazii. Video z Ing. Horálkem zde.

Shrnutí
Žijeme v době konce. Doba konce (poslední doba) je celé období mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem.

Doporučený kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1. Petr 1,19-20

„Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.“
Bible 21, 1. Korintským 10,8-11

Po celou dobu konce je rozlamováno sedm pečetí, troubí sedm polnic a je vyléváno sedm číší Božího hněvu.

Doporučený článek k prostudování: Sedm pečetí, sedm polnic a sedm číší Božího hněvu

Troubení na polnice a vylévání číší se děje souběžně. Sedmá pečeť, sedmá polnice i sedmá číše, shodně hovoří o doslovném Ježíšově návratu. V ten den všichni žijící lidé uvidí Ježíše. Antikristové (nevěřící a pseudokřesťané) si uvědomí co promarnili v honbě za penězi, kariérou a vlastním úspěchem. Pouze skuteční křesťané se budou radovat, protože dojde k prvnímu vzkříšení a uchvácení všech věrných Nebe.

Přijď, Pane Ježíši!

Amen.

„Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 4,16

„Hned po sou­žení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvě­jí. Tehdy se ukáže znamení Syna člově­ka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člově­ka přicházet na oblacích nebeských s ve­likou mocí a slávou. On vyšle své an­děly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke dru­hým.“
Bible 21, Matouš 24,29-31

„Sami přece dobře víte, že ten den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat: „Je pokoj, nic nám nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,2-6